Świetlica szkolna / dowozy

 

REGULAMIN ŚWIETLICY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II

W CZECZEWIE

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

                 Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed i po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

·        stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

·        dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

·        rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

·        propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

·        kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

·        wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

·        podnoszenie kultury życia codziennego,

·        niwelowanie trudności dydaktycznych (pomoc w odrabianiu prac domowych),

·        rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi
i problemowymi.

 

II. Założenia organizacyjne.

1.         Świetlica jest czynna w godz. 07.15 – 16.00 w dni, w których odbywają się  zajęcia dydaktyczne w szkole.

2.         Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb uczniów.

3.         Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania swoich dzieci po skończonych zajęciach.

4.         Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy przed rozpoczęciem lekcji
i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego.

5.         Do świetlicy szkolnej przyjmowani są:

·          uczniowie dojeżdżający,

·          dzieci, których rodzice pracują,

·          uczniowie z klas 0-3,

·          uczniowie z klas 4-8,

·          uczniowie gimnazjum.

6.         Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela 
oraz uczniowie nie  uczęszczające na lekcje religii, języka kaszubskiego.

7.         Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych  szkoły oraz organizowanych kiermaszy świątecznych.

8.         W czasie przebywania w świetlicy uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych z wyjątkiem nagrywania i robienia zdjęć. W przypadku złamania ustalonego regulaminu telefon zostanie odebrany i wydany pełnoprawnemu opiekunowi.

 

III. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej.

1.          Świetlica realizuje swoje zadania wg rocznego planu pracy  opiekuńczo-wychowawczej świetlicy układanego przez wychowawców na dany rok szkolny. Plan ten jest zgodny z planem wychowawczym szkoły.

2.          Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły lub nauczyciel przez niego upoważniony.

3.          Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się
do niej same przed lub po lekcjach.

4.          Wychowawcy świetlicy prowadzą rejestr obecności uczniów
w świetlicy.

5.          Zasady opuszczania świetlicy przez dziecko określają rodzice
w oświadczeniu.

6.          Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym
i podpisanym przez rodziców piśmie.

7.     W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców uczeń nie będzie mógł opuścić świetlicy.  

8.          Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo oraz zachowanie  ucznia, które samodzielnie opuściło tern szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

9.          Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

 

  IV. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy.

1.       Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

2.       Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

3.       Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4.       Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

5.       Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

6.       Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

7.       Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym.

        

V. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych.

        Wychowanek ma prawo do:

·     właściwie zorganizowanej opieki,

·     życzliwego traktowania,

·     swobodnego  wyrażania myśli i przekonań,

·     opieki wychowawczej,

·     poszanowania godności osobistej,

·     ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

 

Wychowanek jest zobowiązany do:

·     przestrzegania regulaminu świetlicy,

·     przestrzegania zasad współżycia w grupie,

·     współpracy w procesie wychowania,

·     pomagania słabszym,

·     dbałości o wspólne dobro, ład  i porządek w świetlicy,

·     ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie.

·     Zachowywać się godnie i kulturalnie w czasie oczekiwania na autobus, w autobusie, podczas wsiadania i wysiadania z autobusu, wychowanek jest obowiązany w tym czasie słuchać nauczyciela, opiekuna w autobusie oraz kierowcę autobusu.

 

VI. Nagrody i upomnienia stosowane wobec wychowanków.

Nagrody:

Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział
w konkursach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą  w postaci:

o   pochwały ustnej,

o   pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

o   nagrody rzeczowej,

o   dyplomu.

 

Konsekwencje złego zachowania:

Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie regulaminu uczeń otrzyma:

o   upomnienie ustne,

o   ostrzeżenie w obecności grupy,

o   pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,

o   wnioskowanie o obniżenie oceny zachowania. 

 

Rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpłatnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

 

VII. Dokumentacja świetlicy.

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

1.     Regulamin świetlicy szkolnej,

2.     Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej,

3.     Rozkład dnia pracy świetlicy,

4.     Dzienniki zajęć

5.     Oświadczenia rodziców dotyczące powrotu dziecka do domu.