Świetlica szkolna / dowozy

 Nauczyciel świetlicy szkolnej - Aneta Krawczyk

Godziny pracy  świetlicy szkolnej 2017/2018

 

files/PLAN_WIETLICY_2018.pdf

 

poniedziałek - piątek   7:15 – 16:00

 

Dowozy uczniów do Zespołu Szkół w Czeczewie

ROZWOZY
 


ROZWOZY 2017/2018

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Warzno Martenki

Tokary Warzenko

12:40


16:00

12:40

 

16:00

12:40

 

14:20

12:40


14:20

12:40

 

14:00

 

 

 

 

 

 

Kłosowo

Kłosówko

13:30
16:40

13:30

16:40

13:30

15:00

13:30

15:10

13:30

 

    Regulamin świetlicy szkolnej i dowozy szkolne:

REGULAMIN UCZNIA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ
I UCZNIA DOJEŻDŻAJĄCEGO
w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach wyznaczonych w planie lekcyjnym.
 2. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka ze świetlicy najpóźniej do godz. odjazdu autobusu szkolnego (według godzin pracy świetlicy na dany rok szkolny).
 3. Świetlica realizuje swoje zadania według rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczego świetlicy.
 4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do przestrzegania  wewnętrznego regulaminu świetlicy.

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 1. Uczniowie oczekują na lekcje lub autobus w świetlicy szkolnej. Przychodząc do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.
 2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
 3. Uczeń ma prawo uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych przez nauczyciela świetlicy.
 4. Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
 5. Uczniowie mają obowiązek zachowywać się godnie w każdej sytuacji i kulturalnie: w czasie oczekiwania na autobus, w autobusie, podczas wsiadania i wysiadania. Oczekując na autobus uczeń zachowuje się nienagannie:

Nie wolno:

- biegać po trawniku, pod oknami sal lekcyjnych,

- zaśmiecać placu zabaw, terenu przy szkole,

- siadać na schodach wejściowych,

- zjeżdżać po poręczach, balustradach,

- oddalać się z miejsca oczekiwania bez uprzedniej zgody opiekuna.

 1. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu. Nauczyciel świetlicy nie odpowiada za zgubienie lub zniszczenie, którejś z wymienionych rzeczy.
 2. Starsi uczniowie powinni otoczyć opieką kolegów z młodszych grup wiekowych, przeciwstawiać się agresji, brutalności i wulgarności.
 3. Wskazane jest zachowywanie szacunku nauczycielom, wychowawcy świetlicy oraz pracownikom szkoły.
 4. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez Nich opiekunowie ( egzekwuje się od wszystkich wychowanków samodzielnego pójścia do domu bez pisemnej zgody rodziców/opiekunów za wyjątkiem gdy uczeń zostaje odebrany przez prawnego opiekuna)
 5. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.
 6. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za bezpieczeństwo oraz zachowanie ucznia, które samodzielnie opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.
 7. Nauczyciel do momentu zamknięcia się drzwi autobusu, a potem opiekun i przewoźnik sprawują opiekę nad uczniami, decydują o momencie wsiadania do pojazdu, a także o ogólnym porządku wśród dzieci. Młodzież jest obowiązana słuchać nauczyciela przed wsiadaniem do pojazdu, a następnie opiekuna w autobusie oraz kierowcy autobusu.
 8. Złe zachowanie na świetlicy będzie brane pod uwagę przy wystawianiu oceny z zachowania.