10 nauczycieli Zespołu Szkół w Czeczewie wzięło udział  w szkoleniu zorganizowanym przez ITM Centrum Komputerowe Sp.  z  o.o.  Gdańsk w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry oświaty, według zaakceptowanego projektu nr WND-POKL.09.04.00-22-026/09 „ITC w szkole- kursy dla nauczycieli”, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt ten adresowany był do grupy 120 osób zatrudnionych w charakterze nauczycieli i pracowników dydaktycznych szkół i placówek oświatowych lub instruktorów praktycznej nauki zawodu. Jego ostatecznymi beneficjentami były osoby zamieszkałe lub zatrudnione na terenie Powiatu Kartuskiego.
Tygodniowy kurs, w wymiarze 36 godzin dydaktycznych, odbył się  w okresie od 04.07.2011 do 11.07.2011 r. , obejmował szkolenie m.in. w zakresie obsługi  tablicy multimedialnej.

JW.Foto: Anna Laskowska
Foto:
Na zdjęciu nauczyciele ZS w Czeczewie podczas szkolenia  w Centrum Komputerowym w Gdańsku