Z okazji ustanowienia przez

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012

Rokiem Janusza Korczaka,

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie

zaprasza

uczniów szkół podstawowych  i gimnazjów gminy  Przodkowo

do wzięcia udziału w gminnym konkursie literackim

na „ Wiersz o Januszu Korczaku”

 

Regulamin konkursu

I. Cele konkursu :
1. Rozwijanie wśród dzieci talentów literackich.
2. Poszerzenie wiedzy na temat osoby Janusza Korczaka.
3. Promocja młodych talentów.

II. Uczestnicy konkursu
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów
gminy Przodkowo. Realizowany będzie w dwóch kategoriach wiekowych :
1. klasa IV-VI szkoły podstawowej
2. klasa I-III gimnazjum

III. Forma konkursu literackiego
1. Wiersz.

IV. Zasady konkursu
1. Każda placówka biorąca udział w konkursie może zgłosić dowolną ilość prac.
2. Uczestnik konkursu pisze samodzielnie jeden wiersz zgodny z hasłem         
konkursu.
3. Pracę należy czytelnie opisać, podając :
imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu, adres reprezentowanej  placówki
oraz imię i nazwisko prowadzącego nauczyciela.
4. Przy ocenie prac brana będzie pod uwagę :
– zgodność treści pracy z szeroko pojętą tematyką konkursową
– wartość artystyczna pracy
5. Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne i samodzielne.
6. Prace należy dostarczyć do dnia 15.05.2012 r. na adres :
Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie
Czeczewo, ul. Gdańska 8, 84-208 Kielno
z dopiskiem „ Rok Korczaka”
7. Jury powołane przez organizatorów dokona oceny prac i przyzna nagrody
rzeczowe.
8. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni za  pośrednictwem opiekunów
prowadzących. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości na
stronie internetowej organizatorów.
9. Laureaci I, II i III miejsca oraz wyróżnień otrzymają nagrody rzeczowe
oraz dyplomy, zaś opiekunowie laureatów dyplomy podziękowania.
10. O terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Organizatorzy :
Rada Pedagogiczna
Zespołu Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
w Czeczewie