Zespół Szkół w Czeczewie jako beneficjent programu „Cyfrowa szkoła” od roku szkolnego 2012/2013 realizuje założenia programu rządowego, w ramach którego nasza szkoła została wyposażona m.in. w laptopy dla uczniów i nauczycieli oraz oprogramowanie edukacyjne. Drugi semestr roku szkolnego 2012/2013 koncentrował się na :
– podnoszeniu kwalifikacji nauczycieli
– korzystaniu ze sprzętu komputerowego podczas prowadzonych zajęć.
W celu poszerzenia wiedzy na temat możliwości przekazanego sprzętu, nauczyciele z Zespołu Szkół w Czeczewie brali udział w wewnętrznych szkoleniach Rady Pedagogicznej, które były przeprowadzane przez e-koordynatora –         p. Wojciecha Stachurskiego. Szkolenia dotyczyły obsługi modułu zarządzania wirtualną klasą oraz pracy z e-dziennikiem. Ponadto nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu w Gdyni, w dniu 05 kwietnia 2013 r. poświęconym pracy z programem „prezzi”. Szkoła w Czeczewie była także gospodarzem konferencji, w ramach „Cyfrowej szkoły”( 21 maja 2013 r.), na którą przybyli nauczyciele z : Łęgowa, Gdyni, Kamienicy Królewskiej, Czerniewa, Połęczyna, oraz Giemlic.
        Dzięki uczestnictwu w różnorodnych szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych nauczyciele w sposób przemyślany wykorzystywali sprzęt komputerowy do codziennej pracy na lekcjach, zgodnie z tygodniowym harmonogramem pracy z komputerem. Wykorzystywali dobre praktyki i stosowali TIK podczas przeprowadzanych lekcji w klasach Szkoły Podstawowej, do przygotowanych uprzednio scenariuszy lekcji, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dzięki temu wszyscy uczniowie podnosili wiadomości i umiejętności przedmiotowe, rozwijali usprawnienia TIK. Zapewne wykorzystanie TIK wzbogaciło każdą lekcję, przyczyniło się do łatwiejszego i szybszego zrozumienia realizowanych celów zajęć. W dużym stopniu nowoczesne technologie podczas definiowania pojęć, wizualizacji, poszukiwania informacji na zadany temat były lepszym rozwiązaniem niż wykorzystanie metod tradycyjnych podczas lekcji. Nauczyciele podkreślają, iż uczniowie dzięki TIK są bardziej samodzielni w docieraniu do informacji, zaangażowani w powierzone im działania. Oprócz tego mniej czasu potrzebują na realizację określonych zadań, a wykorzystywanie i oswajanie się z nowoczesnymi narzędziami technologicznymi ułatwia pracę z uczniami i przyczynia się do zwiększenia poziomu wiedzy i umiejętności uczniów. Dobrym przykładem może być praca nad projektami w klasach SP, gdzie efekty uczniów zostały zaprezentowane na forum szkoły podczas „Dnia nauki i sztuki”. To wówczas zaprezentowano m.in. film przygotowany przez uczniów z klasy VI pt. „Atrakcje turystyczne miejscowości w których mieszkamy” oraz z klasy IV „Moja miejscowość w obiektywie”. Wcześniej jednak uczniowie wyszukiwali informacje w internecie, brali udział w wycieczkach do ciekawych miejsc, wykonywali zdjęcia i dokonywali ich obróbki w technice cyfrowej, wreszcie montowali film wykorzystując nowoczesne narzędzia technologiczne.                                Na uwagę zasługuje również fakt, że były publikowane materiały na temat programu na stronach www.czeczewo.pl, www.przodkowo.pl oraz gazecie szkolnej. Ponadto korzystanie z technologii informacyjno- komunikacyjnych przyczyniło się do podwyższenia oceny do litery B- w wymaganiu: „Uczniowie są aktywni”, w ramach  zewnętrznej ewaluacji problemowej w obszarach: „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły” oraz  „Zarządzanie szkołą”  przeprowadzonej przez ewaluatorów z Kuratorium Oświaty w Gdańsku w dniach 28 luty 2013 do 22 marzec 2013 r. 
Podsumowując realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”:
•    powołano Wojciecha Stachurskiego na szkolnego e-koordynatora, na podstawie rozszerzenia obowiązków, bez ekwiwalentu finansowego, w ramach obowiązującej umowy o pracę jako nauczyciel,
•    18nauczycieli klas IV-VI uczestniczyło w organizowanych przez szkolnego
e-koordynatora formach wsparcia w zakresie stosowania TIK w nauczaniu,
•    4 nauczycieli co stanowi 36 % wszystkich nauczycieli klas IV– VI uczestniczyło
w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, finansowanych w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2),
•    11 nauczycieli co stanowi 100 % wszystkich nauczycieli klas IV– VI uczestniczyło w 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy,
•    w ramach międzyszkolnych sieci współpracy zorganizowano 4 lekcje otwarte
z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów,
•    w ramach międzyszkolnych sieci współpracy udostępniono 6  scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk,
•    zrealizowano 4 projekty edukacyjne rozwijające kompetencje społeczne
i twórcze uczniów,
•    wykorzystano TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, prowadzonych
w oddziałach klas IV–VI średnio na co najmniej 8 godzinach zajęć lekcyjnych tygodniowo.

                    Wojciech Stachurski – e- koordynator
               Współpraca: Arkadiusz Domaros, Grzegorz Krefta
Czeczewo, dnia 26 czerwca 2013 r.

Uczniowie Zespołu Szkół w Czeczewie o udziale w projekcie „Cyfrowa Szkoła”

w roku szkolnym 2012-2013

Moim zdaniem udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła” był bardzo dobrym pomysłem. Uczestnicząc w nim mogliśmy rozwijać swoje umiejętności. Projekt  umożliwiał dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Korzystanie z komputerów na lekcjach informatyki i na innych przedmiotach było bardzo potrzebne w nauczaniu. Mieliśmy dużo przyjemności z korzystania z komputerów. Mieliśmy szeroki dostęp do internetu. Komputery w szkole nauczyły nas odpowiedzialności i samodzielności. Każdy uczeń  wyposażony w komputer, musiał o niego dbać.

Hania Magrian, klasa V

„Cyfrowa Szkoła”
Cyfrowa szkoła jest bardzo ciekawym projektem, który dał naszej szkole nowy sprzęt – laptopy. Dzięki dostępowi do internetu można znaleźć potrzebne tematy do lekcji. Pewnie wszyscy znajdują na laptopach to co chcą. Ja oceniam laptopy na ocenę celującą, bo lubię z nich korzystać. Polubiłam laptopy, bo codziennie można z nich korzystać.

Martyna Skorowska, klasa V

W roku szkolnym 2012/2013 w naszej szkole wdrożono nowoczesny projekt edukacyjny „Cyfrowa Szkoła”. Nasza szkoła otrzymała tablicę interaktywną oraz laptopy, które służą do pracy uczniom oraz nauczycielom. Dzięki temu projektowi uczniowie  bardzo rozwinęli swoje umiejętności informatyczne. Praca z komputerem daje dużo możliwości, gdyż jest nowoczesną formą pomocy dydaktycznej. Projekt „Cyfrowa Szkoła”  pomaga nam w rozwijaniu kreatywności i umiejętności wykorzystania dostępnej wiedzy zamieszczonej w internecie. Bardzo dużo korzystamy z laptopów, dzięki temu nabyliśmy wprawy w posługiwaniu się  i pracy na nim. Łatwiej i szybciej wyszukujemy potrzebne materiały oraz stosujemy rożne techniki  prezentacji multimedialnej. Dostęp do pracy z komputerami dał nam szansę wyrównania poziomu wiedzy informatycznej z innymi szkołami. Projekt ten zapewnił nam niezbędną pomoc, aby funkcjonować w dzisiejszych czasach opartych na elektronice. Dzięki „Cyfrowej Szkole” nabywamy i doskonalimy wiedzę aby w przyszłości wykorzystać ją w dalszej nauce i pracy.

Natalia Weyer, klasa V

Projekt „Cyfrowa Szkoła”
„Cyfrowa Szkoła” to projekt mający na celu ułatwienie uczniom poznawanie nowych tajników wiedzy. Projekt ten dał naszej szkole: nowy sprzęt (w tym laptopy dla uczniów i nauczycieli) oraz możliwość zainstalowania, w różnych miejscach szkoły, routerów, które umożliwiają dostęp do internetu.
Nasza szkoła, była jedną z nielicznych, która została wytypowana do tego projektu. Polecam każdej szkole udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła”, gdyż naprawdę jest on przydatny.

Mateusz Dampc, klasa V

Projekt „Cyfrowa Szkoła” niezwykle nam się spodobał, ponieważ na każdej lekcji mogliśmy korzystać z internetu. Rozwijaliśmy m.in. swoje umiejętności językowe poprzez korzystanie z elektronicznych słowników. Udział w projekcie pomógł nam rozwijać swoje umiejętności komputerowe ale także pomógł lepiej poznać świat w którym żyjemy.

Uczniowie z klasy VI