„Do tych należy jutrzejszy dzień, co nowych łakną zdobyczy”

                                                                                                                                                        Adam Asnyk

W dniu 05. Lutego b.r. w Zespole Szkół w Czeczewie odbyło się uroczyste otwarcie pracowni komputerowej w ramach realizowanego przez gminę Przodkowo projektu „Internet w naszej gminie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Przodkowo”. Projekt współfinansowany jest ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt jest jednym z działań władz samorządu, które ma przyczynić się do poprawy integracji mieszkańców Gminy ze społeczeństwem informacyjnym a w szczególności skierowany jest do osób mających dotąd trudności z dostępem do komputera i Internetu. Dzięki realizacji projektu: -30 gospodarstw domowych otrzymało sprzęt komputerowy wraz  z bezpłatnym dostępem do Internetu oraz niezbędne przeszkolenie, -mieszkańcy gminy otrzymają możliwość bezpłatnego korzystania z sześciu pracowni internetowych w miejscowościach: Przodkowo- 2 pracownie oraz po jednej pracowni w miejscowościach: Pomieczyno, Czeczewo, Szarłata, Wilanowo wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy.

W  uroczystym  otwarciu nowej pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Czeczewie wzięli udział: Wójt Gminy Przodkowo Andrzej Wyrzykowski a także inicjator tego projektu, ks. proboszcz Józef Kuchta, który  poświęcił pracownię  oraz  cała społeczność szkolna  placówki w Czeczewie.

Podczas uroczystości otwarcia pracowni komputerowej Wójt wyraził wielką radość z faktu, iż dzięki unijnemu projektowi, do którego przystąpiła Gmina Przodkowo, udało się doposażyć szkoły z gminy Przodkowo w nowe komputery.

Pan Wójt wyraził także nadzieję, iż nowoczesny sprzęt przyczyni się do poprawy wyników na egzaminach zewnętrznych, a także zwiększy kompetencje informatyczne przyszłych absolwentów naszych szkół.

Dyrektor szkoły podziękował Wójtowi Gminy Przodkowo za podjęcie  inicjatywy edukacyjnej i innowacyjnej wspierającej przyszłość uczniów i mieszkańców  oraz pracownikom gminy: Mieczysławowi Węsiorze i Sławomirowi Miszewskiemu za koordynację projektu, a także informatykowi z Zespołu Szkół w Czeczewie za współpracę przy opracowaniu administracji sieci, Zenonowi Bejer i Tadeuszowi Laman za przygotowanie Sali nr 3 na potrzeby nowej pracowni.

JW.

Foto: Anna Laskowska, Lucyna Reiter-Szczygieł