Nabór na stanowisko sekretarki w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie

1.Określenie stanowiska pracy:

a.Sekretarka

b.wymiar czasu pracy – 1/2 etatu

c.umowy – umowa o pracę na trzymiesięczny okres próbny z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony 

2.Wymagania formalne:

•spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458).

3.Wymagania dodatkowe:

•ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, 

•obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych WORLD, Excel, poczta elektroniczna, programów skierowanych dla oświaty( e-sekretariat, e-dziennik)

•znajomość obsługi urządzeń biurowych,

•łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

•umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, 

•komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

•dobra znajomość środowiska lokalnego.

 

4.Przewidywany zakres wykonywanych zadań

Do zakresu obowiązków sekretarki należeć będzie między innymi: 

•Dokonywanie zleconych czynności związanych z prowadzeniem spraw kadrowych,

•Prowadzenie teczek akt osobowych, ewidencja czasu pracy, rozliczenie godzin ponadwymiarowych nauczycieli, prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnionych, zwolnionych, innych związanych z zakresem pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, kar, odznaczeń i wyróżnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych.

•Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb ( np. przepisywanie pism).

•Gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS , władz Oświatowych, wprowadzanie aktualnych danych do Systemu Informacji Oświatowej( SIO) .

•Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

•Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.

•Prowadzenie archiwum akt osobowych zwolnionych pracowników.

•Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw.

•Pełnienie obowiązków kasjera szkoły

•Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

5.Wymagane dokumenty:

•list motywacyjny,

•życiorys – CV,

•kwestionariusz osobowy,

•dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia,

•inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

•oświadczenie o niekaralności.

 

6.Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 2 lipca 2014 r. w godzinach od 9.00 do  13.00 w sekretariacie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie w zamkniętej kopercie z dopiskiem ” Nabór na stanowisko sekretarki w szkole”. Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie telefonicznie zaprosi kandydatów wybranych spośród ofert na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 4 lipca 2014 r. 

Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów za pokwitowaniem odbioru. Zespół Szkół w Czeczewie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru, nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2006 Nr 170 , poz. 1218 z późn. zm.)

 

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

 

Zatwierdzam:

Jerzy Stachurski

Dyrektor 

Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie