Rekrutacja 2019/2020

 

files/rekrutacja_2019-2020.pdf

 

 

Wszystkich zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z  poniższym Zarządzeniem 

dotyczącym rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

Zarządzenie  Nr 16/2017/2018

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie

z dnia 26.02.2018r.

 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do szkoły oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

files/Zarzdzenie_nr_16_i_17_2017-2018_-_rekrutacja.pdf

Dokumenty do pobrania:

files/oswiadczenie_o_wielodzietnosci.pdf

files/owiadczenie_o_pracy_za_2-11.doc

files/Owiadczenie_o_uczszczaniu_rodzestwa_kandydata_do_SP_JPII.doc

files/zgoszenie_rodzica_za_1-1.doc

files/owiadczenie_pit_za_5-11-1.doc

 

 

Wszystkich zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z  poniższym Zarządzeniem  Nr 15/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeczewie z dnia 16.02.2017r.

  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do szkoły oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

files/rekrutacja_2017-2018.doc

 

 

 

Wszystkich zainteresowanych Rodziców prosimy o zapoznanie się z  poniższym Zarządzeniem  Nr 17/2015/16 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeczewie z dnia 08.02.2016r.  w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do szkoły oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

files/rekrutacja_2016-2017.doc

 

 

 

Zarządzenie  Nr 10/2014/15

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeczewie

z dnia 27.02.2015r.

 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do oddziału przedszkolnego oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Na podstawie  art.20c ust.4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (jednolity tekst z 2004 roku Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) oraz Uchwały nr III/24/2015  Rady Gminy Przodkowo z dnia 26 lutego 2015r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Czeczewie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2015/2016.

 

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów

1.

 Kandydat podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

6

Pisemne zgłoszenie rodzica (prawnego opiekuna)

 

2.

Kandydat, którego rodzice (prawni opiekunowie) pracują w pełnym wymiarze czasu pracy/ prowadzą gospodarstwo rolne/ prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub uczą się w trybie dziennym

 

5

 

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

 

3.

Kandydat, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w przedszkolu pierwszego wyboru, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru

 

4

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

4.

Kandydat, którego rodzic/rodzice (prawny opiekun/prawni opiekunowie) mieszkają w gminie Przodkowo lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Przodkowo

 

2

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

5.

W przypadku wolnych miejsc dzieci rodziców pracujących na terenie gminy Przodkowo, ale nie zamieszkałych

1

Pisemne oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

18

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/16

                                                                                                                                                                                             Jerzy Stachurski

 

 

 

 

Zarządzenie  Nr 11/2014/15

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeczewie

z dnia 27.02.2015r.

 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do szkoły oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014r.Poz.7) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Szkoły Podstawowej w Czeczewie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2015/2016.

 

 

L.p

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Kandydat otrzymał zaświadczenie o gotowości szkolnej

10

2.

Do szkoły lub oddziału przedszkolnego uczęszcza rodzeństwo kandydata

1

3.

Rodzice są zameldowani w gminie Przodkowo lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Przodkowo

1

4.

Rodzice pracują na terenie gminy Przodkowo

1

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

13

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/16

                                                                                                              

                                                                                                                                                       Jerzy Stachurski

 

 

 

 

Zarządzenie  Nr 12/2014/15

Dyrektora Oddziału Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Czeczewie

z dnia 27.02.2015r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014r.Poz.7) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Czeczewie na rok szkolny 2015/16

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

02-31 marca br.

3-7 sierpnia br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 kwietnia br. o godz. 14.00

14 sierpnia br.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

17 czerwca br. o godz. 14.00

21 sierpnia br.

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2015/16

                                                                             

                                                                                                                                                       Jerzy Stachurski

 

 

 

Zarządzenie  Nr 13/2014/15

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeczewie

z dnia 27.02.2015r.

 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do gimnazjum oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014r.Poz.7) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się kryteria przyjmowania dzieci do Gimnazjum w Czeczewie oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2015/2016.

 

 

L.p

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Kandydat w roku szkolnym 2015/16 kontynuuje naukę w Zespole Szkół w Czeczewie

10

2.

Uczeń otrzymał przynajmniej ocenę dobrą z zachowania na świadectwie

 

1

3.

Do szkoły lub oddziału przedszkolnego uczęszcza rodzeństwo kandydata

1

4.

Rodzice(prawni opiekunowie) są zameldowani w gminie Przodkowo lub są płatnikami podatku od osób fizycznych na rzecz gminy Przodkowo

 

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko

1

5.

Kandydat posiada osiągnięcia przedmiotowe, sportowe lub artystyczne

1

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

15

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/16

                                              

                                                                                                                                                      Jerzy Stachurski

 

 

Zarządzenie  Nr 14/2014/15

Dyrektora Zespołu Szkoły w Czeczewie

z dnia 27.02.2015r.

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów.

Na podstawie art. 6 ust.2 z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014r.Poz.7) zarządza się, co następuje:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

23.03.-17.04.2015r.

3-7 sierpnia 2015r.

2.

Złożenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (oryginał) oraz zaświadczenie o wynikach sprawdzianu szóstoklasisty (oryginał należy dostarczyć do sekretariatu szkoły)

Do 1 lipca 2015r.

14 sierpnia 2015r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

3 lipca 2015r.

21 sierpnia 2015r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 § 1. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do Gimnazjum przy Zespole Szkół w Czeczewie na rok szkolny 2015/2016.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania rekrutacyjnego,  na rok szkolny 2015/16

                                              

                                                                                                                                                                                                                                     Jerzy Stachurski

 

 Pliki do pobrania

Zgłoszenie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego

 

Oświadczenie o pracy

 

Oświadczenie pit(praca w gminie Przodkowo)

 

Oświadczenie wolne miejsca