Zarządzenie  Nr 15/2016/2017

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czeczewie

z dnia 16.02.2017r.

 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia dzieci do szkoły oraz określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów.

Na podstawie art. 6 ust.1 z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2014r.Poz.7) zarządza się, co następuje:

files/rekrutacja_2017-2018.doc