1. Termin sprawdzianu – 05 kwiecień 2016 r. (wtorek)

· część 1 – język polski i matematyka – godz.9.00, czas trwania 80 minut

· część 2 – język obcy nowożytny – godz. 11.45, czas trwania 45 minut

Termin dodatkowy sprawdzianu 02 czerwca 2016 roku
2. Forma – test. Arkusze testowe dostępne są na stronie www.oke.gda.pl
3. Zakres – podstawa programowa szkoły podstawowej.
4. Sprawdzian jest dla ucznia obowiązkowy.
5. Uczeń, który nie przystąpi do sprawdzianu, nie ukończy szkoły podstawowej.

 

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianów, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 956)

*Ustawa z dnia 7 września1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 j.t., z późn. zm.)

 

W dniu 05.04.2016r. (wtorek), dzień wolny od nauki, mają uczniowie  klas: 0-V szkoły podstawowej.

Uczniowie gimnazjum mają lekcje wg planu.

 

Dyrektor