Zawiadomienie

Zarząd Stowarzyszenia  Przyjaciół Szkoły w Czeczewie zwołuje Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Członków Stowarzyszenia.
(Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Czeczewie rozdział IV pkt 19 związanym z upływem kadencji dotychczasowych Władz Stowarzyszenia)

Zebranie  odbędzie się 30.09.2016r. o godz. 19.00. w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie.
 Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania.
3. Podjęcie uchwały ws. przyjęcia Porządku obrad i przypomnienie sposobu  głosowania.               

4.Wybór komisji Skrutacyjno- wyborczej.
5. Odczytanie sprawozdania z działalności Zarządu.
6. Odczytanie sprawozdania z działalności finansowej Zarządu.
7. Odczytanie sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
8.Dyskusje i zapytania.
9. Podjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Zarządu, z działalności finansowej Zarządu i z działalności Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
11.Wybory do władz Stowarzyszenia: Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
12. Odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjno-wyborczej.

13. Wolne wnioski
14. Zakończenie Walnego Zebrania.

Zarząd Stowarzyszenia.