Samorząd Gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017 i 2017/2018 w projekcie pn. „Skrzydła wiedzy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.2. Edukacja Ogólna, Poddziałanie 3.2.1. Jakość Edukacji Ogólnej.

W wyniku przeprowadzonych w szkołach badań i analiz wsparciem  będzie objętych 843 uczniów ze wszystkich szkół naszej gminy, natomiast  
72 nauczycieli wyłonionych w drodze przetargu zostanie przeszkolonych na okoliczność przeprowadzenia zajęć. Będą to zajęcia dla uczniów zdolnych między innymi j. angielski, informatyka, fizyka, biologia, geografia, chemia, przyroda, robotyka, oraz zajęcia dla uczniów nie radzących sobie z podstawą programową takie jak:

– j. angielski, j. niemiecki oraz fizyka, biologia, chemia, przyroda, matematyka.

Nie zapomniano również o uczniach z dysfunkcjami, dla których będą odbywał się zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej i rewalidacji.

Ponadto dla uczniów będą przeprowadzone zajęcia z dworactwa zawodowego.

Żeby utrwalić zakres zdobytej wiedzy w ramach projektu odbędą się  wycieczki wyjazdowe do Centrum Experyment w Gdyni oraz Centrum Hewelianum w Gdańsku.

Aby zajęcia przeprowadzić fachowo i na odpowiednim poziomie szkoły zostaną wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK jak: platforma edukacyjno-interaktywna – laptopy, tablice interaktywne, wizualizery, stworzone będą międzyszkolne pracownie biologiczno-przyrodnicze oraz językowe wraz z wyposażeniem, zakupione będą programy edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

            Ogólna wartość projektu 2.069.802,98 zł.