Regulamin konkursu:
w konkursie „Projekt sztandaru szkoły w Czeczewie” mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Czeczewie
oraz mieszkańcy obwodu szkoły.

•       Cel konkursu
Wyłonienie najciekawszego projektu sztandaru szkoły, zawierającego dokładny opis dwóch stron wyglądu sztandaru
(po stronie rewersu i awersu).

•        Warunki konkursu
1. Tematem konkursu jest projekt dwóch stron przyszłego sztandaru Zespołu Szkół w Czeczewie, której patronem zostanie Jan Paweł II.
2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu  jedną pracę.
3. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna
4. Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie  A4.
5. Każda zgłoszona praca plastyczna powinna zawierać dołączony, na oddzielnej karcie, słowny opis wyglądu zaprojektowanego sztandaru, po stronie rewersu jak i awersu.
6. Każda zgłoszona do konkursu praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje: imię i nazwisko autora, klasę szkolną (w przypadku uczniów), adres zamieszkania (w przypadku mieszkańca).

 
•       Organizatorzy konkursu
Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół w Czeczewie, Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Czeczewie

•       Uczestnicy konkursu
W konkursie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie
klas I-VI SP i I-III Gim. a także członkowie środowiska lokalnego (rodzice uczniów, absolwenci, oraz pozostali mieszkańcy obwodu szkoły).
 

 •        Termin konkursu
1. Czas trwania konkursu: 02.03. – 23.03. 2017 r.
2. Prace należy składać w sekretariacie szkoły.
3. Do dnia 27 marca 2017r. komisja konkursowa, powołana przez organizatora rozstrzygnie konkurs wyłaniając laureatów.
4. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas apelu szkolnego i na stronie internetowej szkoły.
5. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej.
6. Dla autorów najciekawszych prac przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
 
Organizatorzy:
Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców

Patrz inne sztandary: 
www:Rodzinajp2