INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SOCJALNEGO
na rok szkolny 2017/2018

 

Pomoc materialna przysługuje:

1.        Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (…)  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.        Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.        Uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymaćuczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

–        bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinieucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2016 roku poz. 930 ze zm.).
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przodkowo.

Stypendium nie przysługuje:

–       uczniom klas zerowych,

–       uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przodkowo

Druki wniosków o stypendium socjalne są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

www.bip.przodkowo.pl oraz w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Przodkowie – pokój nr 6.

 

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami  potwierdzającymi wszystkie dochody rodziny  należy składać  w  terminie  do  15. 09. 2017 r. w  Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Przodkowie, pokój  nr  6.

 

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat Oświaty,
nr  tel. (058) 685-14-25, 685-14-23 , w. 37