OGŁOSZENIE

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SOCJALNEGO
na rok szkolny 2018/2019

Pomoc materialna przysługuje:

1.        Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów służb społecznych  – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2.        Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3.        Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymaćuczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

–        bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinieucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 514 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. Dz. U. z 2017 roku poz. 1769 ze zm.).
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Przodkowo.

Stypendium nie przysługuje:

–       uczniom klas zerowych,

–       uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Przodkowo

Druki wniosków o stypendium socjalne są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

www.bip.przodkowo.pl oraz w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Przodkowie – pokój nr 6.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami  potwierdzającymi wszystkie dochody rodziny  należy składać  w  terminie  do  14. 09. 2018 r. w  Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Przodkowie, pokój  nr  6.

Wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie udziela Referat Oświaty,
nr  tel. (058) 500-16-15.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SOCJALNEGO

1.                  PODRĘCZNIKI

2.                  ZESZYTY

3.                  SŁOWNIKI

4.                  ENCYKLOPEDIE

5.                  ATLASY

6.                  TABLICE MATEMATYCZNE

7.                  LEKTURY SZKOLNE

8.                  TORNISTER (PLECAK SZKOLNY)

9.                  OBUWIE SPORTOWE 

10.              ODZIEŻ SPORTOWA

11.              PRZYBORY DO NAUKI ZAWODU

12.              ARTYKUŁY SZKOLNE

Faktury muszą być imienne na WNIOSKODAWCĘ (np. rodzica
lub pełnoletniego ucznia). Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika
w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie rachunku, może potwierdzić szkoła do której uczęszcza uczeń.