Obiad „odgłoszony” z powodu nieobecności ucznia /choroba, wyjazd na konkurs lub wycieczkę/ podlega odliczeniu w miesiącu następnym. Rezygnację z obiadu zgłaszamy na dzień przed planowanym wyjazdem lub w razie choroby w pierwszym dniu nieobecności do godz. 8.00 pod numerem telefonu 604-109-904
(P. Janina Okrój) podając nazwisko i imię ucznia, klasę, nazwę szkoły oraz datę nieobecności ucznia.

W miesiącu październiku opłata za obiady wynosi:

·       W oddziałach przedszkolnych 18 dni*5zł =90 zł

·       Kl. I-VIII, III gim 18 dni*8 zł = 144 zł

Wpłat można dokonywać na konto P. Zdzisława Okrój – właściciela Dworku Barwik:

numer konta: 46 8351 0003 0037 0770 3000 0010  w tytule należy wpisać:

·       nazwisko i imię dziecka,

·       klasę, szkołę

·       miesiąc, za który dokonano wpłaty.

Pieniądze można również przynieść w kopercie z kartką zawierającą imię i nazwisko dziecka, klasę oraz szkołę, podczas wydawania obiadu.