Już wkrótce rozpoczną się zajęcia w ośrodkach wychowania przedszkolnego
w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie. W dniu 9 października 2018 roku o godz. 14.00 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy w Urzędzie Gminy Przodkowo
w obecności przedstawiciela Urzędu Województwa Pomorskiego Pana Ryszarda Świlskiego.

Samorząd Gminy Przodkowo pozyskał środki finansowe na realizację dodatkowych zajęć dla dzieci w wieku przedszkolnym w projekcie pn. „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020.

W wyniku przeprowadzonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego badań i analiz wsparciem będzie objętych 168 uczniów z placówek wychowania przedszkolnego w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie, natomiast 7 nauczycieli zostanie przeszkolonych na okoliczność przeprowadzenia zajęć.

Będą to następujące zajęcia:

OWP Przodkowo

– j. angielski,

– robotyki,

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczne (czyli współpracę w grupie, komunikację,  

  przedsiębiorczość, inicjatywność),

– logopedia,

– gimnastyka korekcyjna.

OWP Pomieczyno

– j. angielski,

– robotyka.

OWP Czeczewo

– j. angielski,

– robotyka.

Żeby utrwalić zakres zdobytej wiedzy w ramach projektu odbędą się wycieczki wyjazdowe do Centrum Experyment w Gdyni dla uczniów uczestniczących w zajęciach
z robotyki.

Aby zajęcia przeprowadzić fachowo i na odpowiednim poziomie w placówce wychowania przedszkolnego w Przodkowie zostanie na cel zaadaptowane pomieszczenie, które zostanie wyremontowane i wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne, materiały dydaktyczne oraz sprzęt TIK. Ponadto wyremontowana zostanie znajdująca się w pobliżu łazienka i dostosowana dla dzieci.

W placówkach wychowania przedszkolnego w Pomieczynie oraz w Czeczewie oprócz tego, że dzieci będą korzystać z dodatkowych ciekawych zajęć również zostanie wyposażona w meble, odpowiednie pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK jak: laptopy, tablice interaktywne. Całe wyposażenie będzie dostosowane do potrzeb i wieku dzieci.

            Ogólna wartość projektu  591.444,21 zł.