Oferta pracy na stanowisko sekretarki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie.

1.Określenie stanowiska pracy:

a. Sekretarka

b. wymiar czasu pracy – 3/4 etatu

c. umowy – umowa na zastępstwo

2.Wymagania formalne:

•spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust.1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz. U. 223 poz.1458).

3.Wymagania dodatkowe:

•ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, 

•obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych WORLD, Excel, poczta elektroniczna, programów skierowanych dla oświaty( e-dziennik)

•znajomość obsługi urządzeń biurowych,

•łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

•umiejętność sporządzania wymaganej dokumentacji pracowniczej, a także dokumentów do GUS, 

•komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

•dobra znajomość środowiska lokalnego.

 

4.Przewidywany zakres wykonywanych zadań

Do zakresu obowiązków sekretarki należeć będzie między innymi: 

•Dokonywanie zleconych czynności związanych z prowadzeniem spraw kadrowych,

•Prowadzenie teczek akt osobowych, ewidencja czasu pracy, rozliczenie godzin ponadwymiarowych nauczycieli, prowadzenie rejestrów pracowników zatrudnionych, zwolnionych, innych związanych z zakresem pracy, prowadzenie ewidencji urlopów, kar, odznaczeń i wyróżnień, rocznych i wieloletnich planów wypłat nagród jubileuszowych.

•Wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb ( np. przepisywanie pism).

•Gromadzenie, a także przechowywanie sprawozdań statystycznych na potrzeby GUS , władz Oświatowych, wprowadzanie aktualnych danych do Systemu Informacji Oświatowej( SIO) .

•Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

•Przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy.

•Prowadzenie archiwum akt osobowych zwolnionych pracowników.

•Prowadzenie korespondencji z placówkami i urzędami dotyczącej zagadnień z zakresu prowadzonych spraw.

•Pełnienie obowiązków kasjera szkoły

•Terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły.

 

5.Wymagane dokumenty:

•życiorys – CV, 

6.Określenie miejsca i terminu składania wymaganych dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 20 grudnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do  14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie bądź wysłać na adres belfer_czeczewo@wp.pl

 

Jerzy Stachurski

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie