REGULAMIN II POWIATOWEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Kościoły w Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej”

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym na zdjęcie dokumentujące kościoły. Autorzy najlepszych fotografii zostaną nagrodzeni, a ich prace będą wyeksponowane na pokonkursowej wystawie

w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie.

Organizator

Szkoła  Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie

Celem Konkursu jest:

– utrwalenie fotografii kościołów znajdujących się na terenie Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej,

– propagowanie informacji o miejscach sakralnych,

– dbanie o dziedzictwo kulturowe,

– zachęcanie do odkrywania na nowo miejscowości i miejsc ważnych dla Archidiecezji Gdańskiej oraz Diecezji Pelplińskiej,

– zainspirowanie do twórczego spojrzenia na piękno obiektu i historii regionu,

– rozwijanie zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie fotografii; kształcenie wrażliwości artystycznej,

– kształcenie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach

·        szkoła podstawowa : klasy  II- IV

·        szkoła podstawowa : klasy  V- VIII

·        gimnazjum

 

Warunki uczestnictwa

Zadaniem autorów prac jest artystyczne ujęcie za pomocą fotografii kościołów, które znajdują się na terenie

ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ i DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

 

–       Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie jednego lub nawet trzech  kościołów rzymskokatolickich, znajdujących się na terenie Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej.

–       Ujęcie budynku: widok zewnętrzny kościoła.

–       Rozmiary fotografii: 15x21cm.

–       Pracę opisuje się na odwrocie według następującego wzoru:

–       Tytuł pracy

Imię i nazwisko autora, klasa

Nazwa szkoły

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego

Nazwę fotografowanego obiektu i miejscowości, gdzie wykonano zdjęcie

oraz krótką historię powstania kościoła

–       Z konkursu wykluczone będą prace gdziekolwiek wcześniej publikowane oraz reprodukcje innych autorów prac.

–       Prace konkursowe należy przesyłać na adres:

Szkoła Podstawowa im. ks. prałata Józefa Bigusa w Baninie

Ul. Tuchomska 15,  80-297 Banino 

            z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” w terminie             do dnia 17 maja 2019r.

–       Przesłanie pracy na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że:

–         uczestnik jest autorem pracy,

–         przyjmuje warunki regulaminu konkursu,

–         wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.

–       Nadesłane prace nie będą zwracane autorom.

Kryteria oceny

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

–       zgodność z tematem przewodnim,

–       atrakcyjność ujęcia fotografowanych obiektów,

–       umiejętności artystyczne autora pracy (m. in. kompozycja, oryginalność w ujęciu tematu),

–       dobór tytułu w odniesieniu do treści fotografii.

Nagrody

–       Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

–       Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkole Podstawowej im. ks. prałata Józefa Bigusa  w Baninie.

–       Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach telefonicznie za pośrednictwem szkoły. Zostaną jednocześnie zaproszeni na otwarcie wystawy pokonkursowej oraz ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród dn.  24 maja o godz. 11:00 w SP w Baninie.

Postanowienia końcowe

–       Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom.

–       Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego publikowania nadesłanych fotografii wraz z imieniem i nazwiskiem autora,  w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na okolicznościowych wystawach, w artykułach pokonkursowych oraz na stronie internetowej szkoły.

–       Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac niespełniających kryteriów tematycznych oraz wyżej wymienionych wymogów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.