Oceny z zachowania

2. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali :

 1. -wzorowe,

 2. -bardzo dobre,

 3. -dobre,

 4. -poprawne,

 5. -nieodpowiednie,

 6. -naganne.

3. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala wychowawca po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami, uczniami z klasy, opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Podstawą wystawienia oceny z zachowania jest suma punktów uzyskanych przez ucznia:

wzorowe- 200 p. i więcej

bardzo dobre- od 130 p. do 199 p.

dobre- od 80 p. do 129 p.

poprawne- od 0 p. do 79 p.

nieodpowiednie- od – 1 p. do – 100 p.

naganne- poniżej – 100 p. (lub za poważne przewinienia)

3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie albo na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Za punkt wyjścia przyjęto „kredyt” 100 punktów, które otrzymuje każdy uczeń na początku semestru. Jest on równoznaczny z oceną dobrą z zachowania.

5. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania mimo zdobycia co najmniej 200 p., jeśli otrzyma więcej niż 10 p. ujemnych.

6. Uczeń nie może uzyskać bardzo dobrej z zachowania mimo zdobycia 130 i więcej punktów, w przypadku gdy otrzyma więcej niż 30 p. ujemnych.

7. Uczeń nie może uzyskać oceny dobrej z zachowania mimo uzyskanych 80 i więcej punktów, w przypadku gdy otrzyma ponad 80 punktów ujemnych.

8. Punkty uzyskane przez uczniów za nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia w danym miesiącu, podliczane są do 10 dnia następnego miesiąca.

9. Ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna.

10. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

11. Ocena na świadectwo (ocena końcoworoczna) jest wystawiana na podstawie punktów, które są średnią arytmetyczną punktów z I i II semestru w danym roku szkolnym. Zasada ta dotyczy również sumowania ujemnych punktów z zachowania, które uczeń otrzymał w obu semestrach. W szczególnych przypadkach decyzję o ostatecznej ocenie podejmuje wychowawca.

12. Ocena na świadectwo ukończenia szkoły (ocena końcoworoczna w klasie VIII) jest wystawiana na podstawie punktów, które są średnią arytmetyczną punktów z I i II semestru w danym roku szkolnym. Wpływ na ocenę końcoworoczną w klasie VIII może mieć średnia arytmetyczna punktów z I i II semestru w klasie VI i VII, jeśli działa ona na korzyść ucznia.

 

§ 49

Zasady przyznawania punktów z zachowania:

 

I Życie szkoły

 

Zachowanie pozytywne

Punkty

Częstotliwość uwag

Zachowanie negatywne

Punkty

(-)

Częstotliwość uwag

1

Udział w konkursach, olimpiadach i zawodach

5-50

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

2

Reprezentowanie szkoły w różnych przedsięwzięciach (np. sztandar)

10

15

20

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

3

Aktywna praca w długoterminowych przedsięwzięciach

20

30

50

Po zakończeniu działań (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

4

Udział w Życiu kulturalnym szkoły (np. udział w apelach, teatrzyki)

10

15

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

5

Aktywna praca w SU, praca na rzecz społeczności szkolnej

10

20

30

Raz w semestrze

 

 

 

6

Aktywna praca w SK, praca na rzecz klasy

10

15

20

Raz w semestrze

Niewywiązy-wanie się z podjętych działań

5

10

15

20

 

7

Postawa koleżeńska w szkole i klasie

10

20

Raz w semestrze

 

 

 

8

Dbanie o wystrój szkoły, klasy. Praca na rzecz szkoły.

5

10

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

Niszczenie, dewastowanie mienia szkoły i własności kolegów

10

20

30

W uzasadnionych sytuacjach

9

Udział w zajęciach dodatkowych (systematyczność i zaangażowanie)

10

20

Raz w semestrze

 

 

 

 

II Postawa prospołeczna

1

Wolontariat

10

15

20

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

2

Udział w wycieczkach edukacyjnych

10

5

 

 

 

 

 

III Przestrzeganie regulaminów szkoły

1

Frekwencja

 

25

20

Raz w semestrze 100%

99%-95%

(max. 30 godz. nieobecności usprawiedliwionej 0 godzin nieuspraw.)

Nieuspraw. Nieobecność na lekcji- wynikająca z usprawiedliw.całodziennej nieobecności niezgodnie z zasadami (np. nieterminowe

3

Za każdą godz. lekcyjną

2

Punktualność

10

Raz w semestrze (O spóźnień nieusprawiedliw.)

Spóźnienia (nieuspraw.)

2

Za każde spóźnienie nieusprawiedliwione

3

 

 

 

Przeszkadza-

nie na lekcji lub manife-

stowanie akceptacji złego zachowania

5

10

15

Każdorazowo

Przy notorycznym lub wielokrotnym przeszkadzaniu. Również uwaga w dzienniku do rodziców

4

 

 

 

Lekceważenie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły. Niekulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły

10

20

Każdorazowo

5

 

 

 

Korzystanie z telefonu komórko-

wego lub innych multimedial-

nych urządzeń elektroni- cznych w trakcie lekcji lub innych zajęć dydakty- cznych

5

10

Każdorazowo

6

 

 

 

Brak obuwia zamiennego

5

Za każdy dzień

7

 

 

 

Brak stroju galowego na uroczy-

stościach szkolnych

10

Każdorazowo

8

 

 

 

Niestosowny, nieestetyczny, niewłaściwy strój na zajęciach dydakty-

cznych; rażąco niestosowny, wyzywający strój na zaj. szkolnych

5

 

 

 

 

 

 

10

Za każdy dzień

 

 

 

 

 

 

Za każdy dzień

9

 

 

 

Samowolne opuszczanie szkoły, poje-

dyncze nieuspra-

wiedliwione nieobecności w czasie zajęć- wagary

5

Za każdą godzinę wagarów

10

 

 

 

Samowolne oddalanie się od grupy w trakcie wycieczek

50

Każdorazowo

11

 

 

 

Posiadanie, palenie papierosów, e- papierosów oraz zażywanie tabaki na terenie szkoły oraz podczas zajęć organizo-

wanych przez szkołę

30

Każdorazowo

12

 

 

 

Posiadanie, spożywaniealkoholu na terenie szkoły podczas zajęć organizowa-

nych przez szkołę

150

Każdorazowo

13

 

 

 

Zażywanie, posiadanie, rozprowa-

dzanie środków psychoakty-

wnych oraz nakłanianie do ich spożywania na terenie szkoły podczas zajęć organizowa-

nych przez szkołę

150

300

Każdorazowo

14

 

 

 

Agresywne zachowanie

30

60

Każdorazowo

15

 

 

 

Używanie wulgaryzmów

10

30

50

Każdorazowo

16

 

 

 

Szkalowanie imienia szkoły, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów (także w Internecie)

20

50

100

Każdorazowo

 

IV Inne

1

Przygotowa-

nie i prowa-

dzenie lekcji wycho-

wawczych

10

Każdorazowo

 

 

 

2

Pomoc w przygotowa-

niu zajęć

5

10

15

(Raz w semestrze)

W uzasa-

dnionych sytuacjach

Fałszowanie dokumentów, zwolnień, oszukiwanie, plagiat

10

30

50

W uzasadnio-

nych sytuacjach

3

Do dyspozycji wychowawcy (także za pochwały wy- chowawcy)

5

10

15

20

25

Według uznania wychowawcy

Do dyspozycji wychowawcy ( także za upomnienia i nagany wycho-

wawcy)

5

10

15

20

25

Według uznania wycho-

wawcy

4

Do dyspozycji dyrekcji (także za pochwały dyrekcji)

10

20

30

50

W uzasadnio-

nych sytuacjach

Do dyspozycji dyrekcji (także za upomnienia i nagany dyrekcji)

10

20

30

50

W uzasa-

dnionych sytuacjach

 

 

 

 

Regulamin dot.wyglądu ucznia w szkole

 

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły ubranie ucznia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie powinno być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, adekwatne do okazji, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości norm obyczajowych.

Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia.

 

Wygląd ucznia w zależności od okazji będzie się różnił oraz będzie zgodny z niżej wymienionymi wymaganiami:

Strój codzienny:

1. strój ucznia jest  czysty, estetyczny;

2. kolorystyka stroju utrzymana jest w tonacji stonowanej lub pastelowej;

3. bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki bez dużych napisów, niestosownych ilustra­cji i napisów propagujących treści zabronionych prawem;

4. bluzki, bluzy i swetry bez dekoltów, zasłaniające brzuch i plecy;

5. spódnice, sukienki o długości co najmniej nieco powyżej  kolan;

6. spodnie długie, jednolite, o klasycznym kroju;

7. w okresie letnim, stosownie do pogody, dopuszczalne są krótkie spodnie typu „ber­mudy” lub „rybaczki” o długości nogawek do kolan/ew.nieco nad kolano/, oraz bluzki, koszulki, koszulki polo z krótkim rękawem i niewielkim dekoltem;

8. obuwie o podeszwie niepozostawiającej śladów na podłodze, spełniające wymogi bezpieczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność) i higieny (odpowiednia prze­puszczalność, waga i wyprofilowanie umożliwiające wielogodzinne użytkowanie w szkole);

9. uzupełnieniem stroju może być dyskretna biżuteria.

10. dozwolone jest używanie kosmetyków korygujących i maskujących.

11. odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni.

12. w budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy.

 1. fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor muszą mieć charakter naturalny. Długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.

 2. Obowiązuje bezwzględny zakaz farbowania włosów zarówno przez dziewczynki jak i chłopców.

 3. makijaż dopuszczalny jest tylko w formie delikatnego podkładu (cera wymagająca). Zakazuje się: malowania ust, oczu, stosowania pudrów i cieni do powiek.

 4. Malowanie paznokci dopuszczalne tylko lakierem bezbarwnym. Obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia pomalowanych kolorowymi lakierami paznokci.

Strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych:

1.      strój dziewczęcy składa się z: białej bluzki (bez wzorów) zakrywającej ramiona i brzuch, ciemnych eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy nie krótszej, niż do kolan;

2.      strój chłopięcy składa się z: białej koszuli (bez wzorów) i ciemnych długich spodni lub garnituru;

3.      jeans nie jest eleganckim materiałem!

4.      uroczystości, na których obowiązuje strój galowy:

     –  rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

    –  Święta: 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja, Komisji Edukacji Narodowej, egzami­ny (również próbne), Pasowanie na ucznia.

    –  reprezentowanie szkoły na konkursach i olimpiadach (z wyłączeniem zawodów sportowych),

    –  reprezentowanie szkoły w innych uroczystościach.

 

Strój uroczysty / elegancki:

 1. Strój elegancki zakładamy w czasie mniej formalnych uroczystości i imprez szkolnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Wigilie klasowe i inne, gdy uczeń zostanie o taki strój poproszony)

 2. Strój elegancki składa się z: eleganckiej bluzki / sukienki, nie krótszej niż do kolana, spodni / spódnicy

3.      strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego składa się z koszulki i spodenek sportowych lub elementów dresu sportowego oraz obuwia sportowego (inne­go niż obuwie szkolne);

 

Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, każdy pracownik szkoły ma prawo zwrócić mu uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń;

1.      wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w kwestiach spornych dyrektor szkoły;

2.      ocena zachowania   uwzględnia przestrzeganie regulaminu stroju ucznia;

3.      w przypadku, gdy strój ucznia nie będzie spełniał wymogów powyższego regulaminu wychowawca klasy zobowiązany jest do podjęcia decyzji zgodnych z procedurami postępowania zawartymi w statucie szkoły.