W postępowaniu rekrutacyjnym do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II brane będą pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

Kryterium

Wartość kryterium w punktach

1.

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata

10

2.

Kandydat, który korzystał z wychowania przedszkolnego w danej szkole

10

3.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

5

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki

5

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

30

Poniżej prezentujemy terminy w postępowaniu rekrutacyjnym:

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami

2.03.– 3.04.2020r.

31.07 – 7.08.2020r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.04.2020r.

o godz. 14:00

17.08.2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

18.05.2020r.

o godz. 14:00

28.08.2020r.

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od  rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej