Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewieinformuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czeczewie;
  2. W Szkole Podstawowej w Czeczewie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski,z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:gryfinspektor@gmail.com;
  3. Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie w celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników szkoły oraz innych osób przebywających na terenieSzkoły Podstawowej w Czeczewie  na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz  art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 730) i art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. 2019 poz. 1148 ze zm.);
  4. Pani/Pana wizerunekmogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Szkoły Podstawowej w Czeczewie;
  5. Pani/Pana wizerunek nie będzie przekazywany do państwa trzeciego;
  6. będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy (Kodeks pracy art. 222 § 3). W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonymna podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (Kodeks pracy art. 222 §4). Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej (Kodeks pracy art. 222 § 5);
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Szkoły Podstawowej w Czeczewie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w pkt. 3. Konsekwencją odmowy udostępnienia tych danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Szkoły Podstawowej w Czeczewie;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.