Nasza szkoła od trzech lat ma wspaniałego patrona – Jana Pawła II. Brakuje jej do pięknej prezentacji równie wspaniałego loga – znaku graficznego charakteryzującego szkołę i jej patrona.

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie na opracowanie loga.

Pełen regulamin załączamy poniżej. Rozstrzygnięcie i prezentacja nowego znaku odbędzie się przy okazji obchodów Dnia Patrona – 16 października.

Zachęcamy do udziału!

REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE NOWEGO LOGO SZKOŁY

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrekcja, Nauczycielski Zespół ds.promocji szkoły oraz Rada Rodziców SP im.Jana Pawła II w Czeczewie

Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Czeczewie

Logo wykorzystywane będzie przez SP do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

Konkurs trwa od 16.09.2020r. do 09.10.2020r.

Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo (zespół do 3 osób).

Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zgodą na wykorzystywanie pracy na rzecz Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Czeczewie.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Forma prezentacji pracy konkursowej

Na konkurs można zgłaszać po 1 projekcie.

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, plakat, ulotki).

Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.

Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:

Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

być czytelne i łatwe do zapamiętania,

być łatwo identyfikowane dla naszej szkoły

wzbudzać pozytywne emocje,

składać się z 2 podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego), logotypu (nazwy szkoły).

Wymiar logo nie powinien przekraczać wymiarów podanych w regulaminie.

Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

Prace należy składać w estetycznej formie, w kopercie opatrzonej hasłem („Konkurs
na logo szkoły”), w której uczestnik podaje:

imię i nazwisko,

klasę,

płytę z nagraną pracą jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową wraz z nazwą programu, w którym projekt został wykonany.

 Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace należy składać do dnia 12 października 2020r. do Aleksandry Kreft – nauczyciela języka kaszubskiego lub do sekretariatu szkoły.

Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,
nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Organizator nie zwraca prac.

Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

Ocena prac konkursowych

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, powołaną przez Dyrektora Szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

Dla zwycięzców przewidziane są  nagrody, wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

Planowana data ogłoszenia wyników październik 2020r. – Dzień Patrona Szkoły.

Komisja zastrzega sobie prawo do przedłużenia konkursu oraz niewybrania pracy zwycięskiej.

Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów!

Organizatorzy