Zarządzenie nr 1/2021/2022
 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie
w związku z wprowadzeniem procedur sanitarno-epidemiologicznych w organizacji zajęć w roku szkolnym 2021/2022 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Czeczewie

Podstawa prawna: art. 68 ust. 1, w związku z art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410, 492, 495, 642, 742, 780 i 871) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872)

§ 1.

Procedury sanitarno-epidemiologiczne dotyczące organizacji zajęć w roku szkolnym 2021/2022.

1. Zajęcia w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła 2 rozpoczynają się w dniu 1 września 2021 r.

2. Zajęcia odbywać się będą według ustalonego przez Dyrekcję Szkoły planu lekcji;

3. Plan lekcji, obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022 zostanie upubliczniony na tablicy informacyjnej w szkole.

4. Obowiązek szkolny dotyczy każdego ucznia Szkoły Podstawowej w Czeczewie, który nie wykazuje żadnych objawów chorobowych, za wyjątkiem przypadków zdiagnozowanych przez lekarza.

5. Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły, odprowadzają dziecko do drzwi placówki, gdzie jest ono odbierane przez pracownika szkoły;

6. Dziecko, wykazujące objawy chorobowe przed przyjściem do szkoły, musi pozostać w domu do czasu ich ustąpienia;

 7. Wchodząc do szkoły, każdy pracownik, uczeń oraz rodzic zobowiązani są zdezynfekować dłonie;

8. W przypadku, gdy na wejściu do szkoły uczeń zdradza poważne objawy chorobowe – kaszel, gorączka – poddany zostanie obowiązkowemu mierzeniu temperatury, a jeśli temperatura jego ciała przekraczać będzie 38 stopni Celsjusza, nie zostanie wpuszczony na teren placówki, o czym niezwłocznie poinformowani zostaną jego rodzice oraz odpowiednia placówka sanitarno-epidemiologiczna;

9. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do częstego mycia rąk; zalecane jest mycie przed rozpoczęciem zajęć, podczas każdorazowej przerwy w prowadzeniu zajęć, przed i po posiłku, przed i po wizycie w toalecie;

10. W trakcie zajęć lekcyjnych oraz w przerwach międzylekcyjnych wskazane jest, by uczniowie zachowywali określony w wytycznych Sanepidu dystans społeczny wynoszący półtora metra i w jak najmniejszym stopniu kontaktowali się z uczniami spoza swojego oddziału klasowego.

11. Nauczyciele i uczniowie nie są zobowiązani do noszenia maseczek na terenie placówki;

12. W dalszym ciągu podtrzymany zostaje zakaz przebywania na terenie placówki jakiejkolwiek osoby postronnej bez uprzedniego kontaktu z Sekretariatem Szkoły;

13. Wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do wietrzenia sal lekcyjnych tak często, jak będzie to możliwe, koniecznie zaś w trakcie każdej przerwy;

14. Wszyscy pracowni szkoły zobowiązani są do obserwacji uczniów pod kątem występowania u nich objawach chorobowych, wiązanych z Covid-19;

15. W przypadku stwierdzenia występowania objawów chorobowych (gorączka, kaszel), nauczyciel bądź pracownik szkoły zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania dyrektora o zaistniałej sytuacji.

16. Uczeń wykazujący objawy chorobowe zostaje umieszczony w wyznaczonym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarski), zaś jego miejsce pracy zdezynfekowane. Otrzymuje też maseczkę. Dyrektor niezwłocznie powiadamia miejscową placówkę Sanepidu i rodziców dziecka, którzy muszą stawić się osobiście, by odebrać dziecko ze szkoły.

§ 2.

Organizacja zajęć w roku szkolnym 2021/2022.

1. Zajęcia dydaktyczne dla klas I-III prowadzone są na piętrze budynku, tam też pozostają uczniowie w trakcie przerw międzylekcyjnych, do ich dyspozycji zostanie też udostępnione pomieszczenie świetlicy. Zajęcia dla pozostałych klas odbywać się będą w pomieszczeniach na parterze budynku, zaś przerwy powinni spędzać na zewnątrz budynku, jeżeli tylko pozwolą na to warunki pogodowe..

2. Wskazane jest, by uczniowie nie przemieszczali się w czasie trwania zajęć lekcyjnych oraz ograniczyli do koniecznego minimum przemieszczanie się na przerwach, aby uniknąć niepotrzebnego kontaktu z uczniami z innych oddziałów lekcyjnych.

 3. Zajęcia w klasach prowadzą nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły, poza lekcjami wf-u, w tych samych salach lekcyjnych.

 4. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze na świetlicy prowadzą wyznaczeni nauczyciele oraz wychowawcy świetlicy.

 5. Zajęcia wskazane przez Dyrektora szkoły  w planie lekcji nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 6. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 2 są zobowiązani do realizacji podstawy programowej w zakresie, na jaki pozwalają warunki;

 7. Godziny zajęć i przerw lekcyjnych ogłoszone będą w odrębnym dokumencie.

8. Wspólnie z przedstawicielem Sanepidu i organu prowadzącego Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o zastosowaniu formy kształcenia dla klasy ucznia, u którego pojawiło się podejrzenie wystąpienia korona wirusa, albo dla całej szkoły. Możliwe jest przejście na nauczanie zdalnie w klasie zarażonego ucznia, bądź też dla całej szkoły, w zależności od tego, jaka część populacji uczniów zostanie podjęta kwarantannie. Kwarantanna dotyczy również nauczyciela, który miał zajęcia w danej klasie.

9. W sytuacji, kiedy zajdzie potrzeba organizacji kształcenia z wykorzystaniem środków nauczania na odległość dla danej klasy albo szkoły, jak zostało to określone w punkcie 8, Dyrektor szkoły w porozumieniami z nauczycielami, uczącymi w daje klasie lub szkole, opracowuje plan zajęć zdalnych, z uwzględnieniem wytycznych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 roku, a mianowicie:

  1. czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia;
  2. jakie  technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane będą  przez nauczycieli do realizacji zajęć;
  3.  jakie będą zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do ustalonych technologii informacyjno–komunikacyjnych, o których mowa w pkt. b;
  4. Jakie źródła i materiały będą niezbędne do realizacji zajęć
  5. W razie potrzeby dokona się modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego lub szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, zmodyfikuje się ten zestaw;
  6. W razie potrzeby modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, ustali się konieczne zmiany w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
  7.  tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności:

– równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia ,

– zróżnicowanie zajęć w każdym dniu

– możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

– łączenie przemienne kształcenia zużyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia

– ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,

– konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć;

      h) ustalenie możliwych form komunikacji pomiędzy rodzicami a nauczycielami w celu monitorowania postępów dziecka;

i) ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianów klasyfikacyjnych i poprawkowych oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej;

10. Dyrektor Szkoły ustala zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć, realizowanych w wykorzystaniem wspomnianych wyżej technik pracy na odległość;

§ 3.

Instrukcje higieniczno-sanitarne

1. Uczniowie maja obowiązek mycia rąk oraz dezynfekcji na początku zajęć;

2.  W trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele nie są zobowiązani do zakrywania twarzy, jednak dla własnego komfortu mogą używać środków ochrony osobistej w formie maseczek lub przyłbic;;

3. Nauczyciele mają obowiązek wietrzenia sal w czasie zajęć, a w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych należy wietrzyć przynajmniej w czasie przerw pomiędzy zajęciami;

4. W trakcie posiłków uczniowie w miarę możliwości mają korzystać z jednorazowych sztućców oraz naczyń;

5. Niedopuszczalne jest dzielenie się jedzeniem i wspólna zabawa tymi samymi zabawkami w tym samym czasie przez dzieci;

6. Zabawki i sprzęty sportowe po użyciu należy zdezynfekować, zanim zostaną przekazane następnej grupie;

7. W trakcie przerw uczniowie są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego minimum 1,5 pomiędzy sobą;

8. Uczniowie są zobowiązani do korzystania z własnych przyborów szkolnych;

9. Powinno się unikać dotykania okolic twarzy przez uczniów i wszystkich pracowników szkoły w trakcie przebywania w szkole lub poza nią;

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021  i obowiązuje do odwołania.

Dyrektor Szkoły