Od roku szkolnego 2018/2019 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czeczewie odbywają się zajęcia z robotyki w ramach projektu pn. „Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo” w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja Przedszkolna ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych. Również w tym roku szkolnym 26 dzieci z oddziałów przedszkolnych rozwija swoje kompetencje podczas zajęć z robotyki. Robotyka to przede wszystkim aktywność, kreatywność, logiczne myślenie, działanie i zaangażowanie. Klocki lego rozwijają nie tylko sprawność manualną, ale kształtują umiejętność kreatywnego myślenia. Zajęcia dają również możliwość integracji i współpracy w grupie Dzieci chętnie budują i programują roboty z zestawów klocków Lego WeDo 2, układają trasy dla ozobotów doskonale się przy tym bawiąc.

Anna Kreft

„Nowe perspektywy dla OWP w Gminie Przodkowo”

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, w ramach Działania 3.1 „Edukacja Przedszkolna” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest utworzenie 4 trwałych miejsc wychowania przedszkolnegoz jednoczesnym podniesieniem jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz doposażenie bazy dydaktycznej Ośrodków Wychowania Przedszkolnego w Przodkowie, Pomieczynie i Czeczewie do 31.01.2021r.

Cele szczegółowe projektu:

  1. zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych do OWP w Pomieczynie, co pozwoli na utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego;
  2. zakup niezbędnego wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz adaptacja istniejących pomieszczeń bazy oświatowej OWP w Przodkowie, co pozwoli na utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego;
  3. realizacja dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 168 dzieci (82dz/86chł);
  4. realizacja dodatkowych zajęć dla 48 dzieci (24dz/24chł) o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  5. realizacja szkoleń dla 7 nauczycieli w zakresie zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych dzieci.

Dzieci mogą brać udział w więcej niż jednej formie wsparcia w tym samym okresie. Regulamin rekrutacji na zajęcia zaplanowane w projekcie dostępny na stronie internetowej Gminy Przodkowo oraz w Ośrodkach Wychowania Przedszkolnego objętych projektem.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zdjęcia z zajęć

https://drive.google.com/drive/folders/18JidubE_fFamvYv0gNH-LmKgzB1n1QKY?usp=sharing