Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin Szkoły

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA PAWŁA II W CZECZEWIE

 

 

I. CELE I ZADANIA SZKOŁY ZAWARTE W STATUCIE SZKOŁY I SZKOLNYM PROGRAMIE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYM

Regulamin Szkoły podaje zasady współżycia uczniów i nauczycieli, których powinno łączyć zrozumienie, życzliwość, lojalność i szacunek. Określa szczegółowo prawa i obowiązki ucznia. Zobowiązuje do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywania szacunku dorosłym i kolegom. Niniejszy regulamin wynika z zapisów w Statucie Szkoły, Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym i WSO.

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek:

Dbać o dobre imię szkoły,

Respektować regulamin oraz podporządkowywać się uchwałom władz szkolnych,

Odnosić się do siebie z szacunkiem i życzliwością, okazywać tolerancję, na co dzień przestrzegać zasad dobrego wychowania.

 • Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury i dyscypliny na lekcjach.

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA
  Uczeń ma prawo do:

 • Zgłaszania dyrektorowi Szkoły, nauczycielom, Samorządowi Uczniowskiemu, Radzie Rodziców, wniosków dotyczących spraw uczniowskich i informacji o sposobie załatwienia tych wniosków,

 • Poznania programu nauczania z poszczególnych przedmiotów na dany rok,

 • Sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu – ocenianie na podstawie punktów

 • Pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności w nauce, jak i w przypadku rozwijania zainteresowań,

 • Korzystania ze sprzętu sportowego i innych urządzeń szkolnych lub pomocy naukowych i pomieszczeń, jakimi dysponuje szkoła, za zgodą i pod opieką nauczyciela,

 • Korzystania ze świetlicy szkolnej (uczniowie, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców/opiekunów lub organizację dojazdu do szkoły lub powrotu do domu autobusem szkolnym),

 • Pomocy koleżeńskiej w klasie,

 • Poszanowania godności własnej, dyskrecji w sprawach osobistych, a także stosunków rodzinnych, korespondencji i uczuć,

 • Korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej,

 • Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności,

 • Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym,

 • Korzystania z pomocy wychowawcy i innych nauczycieli – zgłaszanie im problemów z prośbą o ich wyjaśnienie, również w sytuacji, kiedy zagrożone jest ich bezpieczeństwo np. W przypadku kradzieży, wymuszeń, zastraszania, znęcania lub przemocy fizycznej bądź psychicznej,

 • Brania udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i imprezach kulturalno-oświatowych,

 • Swobody myśli, sumienia, wyznania, oraz swobodnego wyrażania własnych myśli, przekonań, poglądów, jeżeli nie narusza tym dobra innych osób

 • Przynależności do organizacji działających na terenie szkoły i aktywnego udziału w prawach tych organizacji,

 • Udziału w dyskotekach klasowych i organizowania ich za zgodą wychowawcy klasy oraz dyskotekach szkolnych i organizowania ich za zgodą dyrektora Zespołu Szkół,

 • Korzystania z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela doradztwa zawodowego

 • Bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

  Uczeń ma obowiązek:

 • Przestrzegać postanowień zawartych w Statucie i Regulaminie Szkoły

 • Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycję, podkreślać uroczystym strojem święta państwowe i uroczystości szkolne,

 • Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, na bieżąco uzupełniać materiał wynikający z nieprzygotowania lub absencji,

 • Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 • Brać odpowiedzialność za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój,

 • Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

 • Usprawiedliwiać nieobecność na lekcjach,

 • Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się szkodliwych nałogów, przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych,

 • Szanować godność osobistą, dobre imię i własność innych osób, przeciwdziałać zagrożeniom życia i zdrowia innych,

 • Współdziałać z kolegami w wykonywaniu zadań wynikających z przynależności do zespołu klasowego, samorządu klasowego, szkolnego i organizacji młodzieżowych,

 • Wykonywać zalecenia i zarządzenia dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustalenia samorządu klasowego lub samorządu uczniowskiego,

 • Nosić obuwie zmienne i odpowiedni strój szkolny,

 • Przestrzegania zakazu samowolnego opuszczania terenu szkoły

 

III. SAMORZĄD UCZNIOWSKI I KLASOWY

Uczniowie mają prawo do:

 • Uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego, zgodnego z innymi dokumentami szkoły,

 • Demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli do organów samorządu, według opracowanej ordynacji wyborczej,

 • Pomocy organizacyjnej i merytorycznej ze strony opiekuna samorządu oraz nauczycieli,

 • Odwołania samorządu szkolnego jeśli nie spełnia funkcji.
  Uczniowie mają obowiązek:

 • Traktowania wyborów władz samorządowych z całą powagą, aby funkcje w nich objęły osoby godne zaufania i odpowiedzialne,

 • Uczniowie kandydujący do samorządu klasowego i szkolnego muszą mieć zachowanie, co najmniej bardzo dobre i osiągać dobre wyniki w nauce

 

IV. NAUKA

Uczniowie mają prawo do:

 • Zrozumiałego przekazu treści lekcji,

 • Pomocy ze strony nauczycieli,

 • Informacji o swoich ocenach i kryteriach oceniania.

Uczniowie mają obowiązek:

 • Punktualnie i systematycznie przychodzić na zajęcia,

 • Uczestniczyć w lekcjach i przestrzegać ustalonych zasad porządkowych,

 • Uzupełniać braki wynikające z nieobecności w szkole,

 • Przed lekcją przygotować odpowiednie materiały i pomoce,

 • Dbać o sprzęt i pomoce naukowe znajdujące się w salach lekcyjnych.

 

V. SALA LEKCYJNA

Uczniowie mają prawo do:

 • Nauki w odpowiednich, zdrowych i higienicznych warunkach,

 • Udziału w zagospodarowaniu powierzonej im sali lekcyjnej, według własnego projektu uzgodnionego z wychowawcą,

 • Kontrolowania porządku zostawionego przez wcześniej uczącą się klasę.

  Uczniowie mają obowiązek:

 • Pozostawiania sali lekcyjnej w nienagannym porządku - po zakończonych lekcjach,

 • Dbać o powierzony klasie sprzęt i pomoce naukowe,

 • Niezwłocznego zgłaszania nauczycielowi wszystkich uszkodzeń sprzętu lub pomocy dydaktycznych, naprawienia szkód spowodowanych celowym działaniem,

 • Wypełniać obowiązki dyżurnych, polegające na utrzymywaniu porządku w sali i przylegającej części korytarza oraz przygotowaniu do lekcji tablicy, gąbki i kredy oraz wykonywać polecenia nauczyciela przedmiotu.

 

VI. SZATNIA SZKOLNA

 • Korzystanie z szatni jest obowiązkowe- obuwie zamienne obowiązuje cały rok.

 • Uczeń może przebywać w szatni tylko w celu przebrania się,

 • W szatni uczniowie pozostawiają wierzchnie ubranie oraz obuwie zewnętrzne.

 • Za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe (dokumenty, klucze, telefony komórkowe, pieniądze itp.) szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

 • Uczeń ma obowiązek dbać o swoją szafkę i pilnować do niej kluczyka. Za zagubienie kluczyka odpowiada uczeń, zaś koszt dorobienia nowego ponoszą rodzice /opiekunowie prawni uczniów. W przypadku zagubienia klucza z wygrawerowanym numerem szafki, należy wypożyczyć zapasowy klucz z sekretariatu i dokopiować klucz z wygrawerowanym numerem szafki.

 • Uczniowie maja obowiązek dbać o czystość w szatni i korytarzu przy szatni oraz szanować cudze rzeczy tam pozostawione.

 • Zabrania się niszczenia (dewastowania, malowania itp.) zarówno pomieszczeń szatni jak i szafek w szatni.

 

VII. DZIENNIK I OCENY

Dziennik:

 • Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany w formie elektronicznej.

 • Na świetlicy szkolnej prowadzony jest dziennik w wersji papierowej.

 • Zajęcia dodatkowe / pozalekcyjne dokumentowane są w dziennikach papierowych lub elektronicznych

Nieprzygotowania:

 • Zasady usprawiedliwienia nieprzygotowania się ucznia do zajęć ustala nauczyciel przedmiotu,

 • Uczeń ma obowiązek uzupełniać na bieżąco braki wynikające z nieprzygotowania lub absencji.

Oceny:

 • Uczeń ma prawo znać kryteria ocen i wymagania z każdego przedmiotu i zachowania,

 • Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności oraz zachowanie,

 • Oceny są jawne, o ocenach informuje nauczyciel,

 • Szczegółowe zasady bieżącego oceniana wiedzy i umiejętności uczniów oraz zachowania, jak też klasyfikowania semestralnego i końcowego zostały zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Sprawdziany:

 • Nauczyciel nie jest zobowiązany do zapowiadania kartkówki - czyli co najwyżej piętnastominutowego sprawdzianu z 3 ostatnich tematów. Nie ma ograniczeń dotyczących liczby kartkówek,

 • Nauczyciel zapowiada sprawdzian, co najmniej tydzień wcześniej, określa zakres materiału oraz wpisuje te informacje do dziennika,

 • W ciągu jednego dnia uczeń może mieć tylko jeden sprawdzian, w ciągu tygodnia nie może być ich więcej niż dwie,

 • Nauczyciel ma 2 tygodnie na poprawę prac pisemnych.

 • Nauczyciel bez zapowiadania może odpytać ucznia z realizowanego materiału.


 1. ZACHOWANIE NA TERENIE SZKOŁY:

Oceny z zachowania

1.Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali :

 1. -wzorowe,

 2. -bardzo dobre,

 3. -dobre,

 4. -poprawne,

 5. -nieodpowiednie,

 6. -naganne.

2. Ocenę z zachowania śródroczną i końcoworoczną ustala wychowawca po wcześniejszej konsultacji z nauczycielami, uczniami z klasy, opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Podstawą wystawienia oceny z zachowania jest suma punktów uzyskanych przez ucznia:

wzorowe- 200 p. i więcej

bardzo dobre- od 130 p. do 199 p.

dobre- od 80 p. do 129 p.

poprawne- od 0 p. do 79 p.

nieodpowiednie- od – 1 p. do – 100 p.

naganne- poniżej – 100 p. (lub za poważne przewinienia)

3. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie albo na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

4. Za punkt wyjścia przyjęto „kredyt” 100 punktów, które otrzymuje każdy uczeń na początku semestru. Jest on równoznaczny z oceną dobrą z zachowania.

5. Uczeń nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania mimo zdobycia co najmniej 200 p., jeśli otrzyma więcej niż 10 p. ujemnych.

6. Uczeń nie może uzyskać bardzo dobrej z zachowania mimo zdobycia 130 i więcej punktów, w przypadku gdy otrzyma więcej niż 30 p. ujemnych.

7. Uczeń nie może uzyskać oceny dobrej z zachowania mimo uzyskanych 80 i więcej punktów, w przypadku gdy otrzyma ponad 80 punktów ujemnych.

8. Punkty uzyskane przez uczniów za nieusprawiedliwione godziny i spóźnienia w danym miesiącu, podliczane są do 10 dnia następnego miesiąca.

9. Ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę co do zasady jest ostateczna.

* W wyjątkowych sytuacjach i sytuacjach spornych decyzję o ostatecznej ocenie powierza się Radzie Pedagogicznej.

10. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na ocenę z zajęć edukacyjnych.

11. Ocena na świadectwo (ocena końcoworoczna) jest wystawiana na podstawie punktów, które są średnią arytmetyczną punktów z I i II semestru w danym roku szkolnym. Zasada ta dotyczy również sumowania ujemnych punktów z zachowania, które uczeń otrzymał w obu semestrach. W szczególnych przypadkach decyzję o ostatecznej ocenie podejmuje rada pedagogiczna.

12. Ocena na świadectwo ukończenia szkoły (ocena końcoworoczna w klasie VIII) jest wystawiana na podstawie punktów, które są średnią arytmetyczną punktów z I i II semestru w danym roku szkolnym. Wpływ na ocenę końcoworoczną w klasie VIII może mieć średnia arytmetyczna punktów z I i II semestru w klasie VI i VII, jeśli działa ona na korzyść ucznia.

 

Zasady przyznawania punktów z zachowania:

 

I Życie szkoły


Zachowanie pozytywne

Pkt. (+)

Częstotliwość uwag

Zachowanie
negatywne

Pkt.

(-)

Częstotliwość uwag

1

Udział w konkursach, olimpiadach i zawodach

5-50

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

2

Reprezentowanie szkoły w różnych przedsięwzięciach (np. sztandar)

5-

15

 

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

3

Aktywna praca w długoterminowych przedsięwzięciach

10-50

Po zakończeniu działań (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

4

Udział w Życiu kulturalnym szkoły (np. udział w apelach, teatrzyki)

5- 15

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

 

 

 

5

Aktywna praca w SU, praca na rzecz społeczności szkolnej

10-30

Raz w semestrze

 

 

 

6

Aktywna praca w SK, praca na rzecz klasy

10 -20

Raz w semestrze

Niewywiązywanie się z podjętych działań

5 -

20

 

7

Postawa koleżeńska w szkole i klasie

10-20

Raz w semestrze

 

 

 

8

Dbanie o wystrój szkoły, klasy. Praca na rzecz szkoły.

5-10

Każdorazowo (w zależności od stopnia zaangażowania)

Niszczenie, dewastowanie mienia szkoły i własności kolegów

10 -30

W uzasadnionych sytuacjach

9

Udział w zajęciach dodatkowych (systematyczność i zaangażowanie)

10-40

Raz w semestrze

 

 

 

II Postawa prospołeczna

1

Wolontariat - Przynależność do Szkolnego Koła Wolontariatu

10-20

Raz w semestrze w zależności od wypracowanej liczby godzin

Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków, nieuczestniczenie w życiu wolontariatu mimo zgłoszenia do Szkolnego Koła Wolontariatu

5

10

15

Raz w semestrze

2

Udział w wycieczkach edukacyjnych

5-10

 

Zgłoszenie na wycieczkę i nie wzięcie udziału bez wcześniejszego poinformowania kierownika wycieczki lub wychowawcy (nie dotyczy nagłego zachorowania)

5

10

Każdorazowo

 

III Przestrzeganie regulaminów szkoły

1

Frekwencja

15-20

Raz w semestrze 100%99%-95%(max. 30 godz. nieobecności usprawiedliwionej, 0 godzin nieuspraw.)

Nieusprawiedliwiona nieobecność na lekcji wynikająca z całodziennej nieobecności niezgodnie z zasadami (np. nieterminowe uspwiedliwienie – powyżej 2 tyg.)

3

Za każdą godz. lekcyjną

2

Punktualność

10

Raz w semestrze (O spóźnień nieusprawiedliw.)

Spóźnienia (nieuspraw.)

2

Za każde spóźnienie nieusprawiedliwione

3

 

 

 

Przeszkadzanie na lekcji lub manifestowanie akceptacji złego zachowania

5 -15

Każdorazowo

 

4

 

 

 

Lekceważenie poleceń nauczycieli i pracowników szkoły. Niekulturalne zachowanie w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły

5-20

Każdorazowo

5

 

 

 

Korzystanie z telefonu komórkowego lub innych multimedialnych urządzeń elektronicznych w trakcie lekcji lub innych zajęć dydaktycznych

5 -10

Każdorazowo

6

 

 

 

Brak obuwia zamiennego

5

Za każdy dzień

7

 

 

 

Brak stroju galowego na uroczystościach szkolnych

10

Każdorazowo

8

 

 

 

Niestosowny, nieestetyczny, niewłaściwy strój na zajęciach dydaktycznych; rażąco niestosowny, wyzywający strój na zaj. szkolnych

10

Za każdy dzień

9

 

 

 

Samowolne opuszczanie szkoły, pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności w czasie zajęć- wagary

5

Za każdą godzinę wagarów

10

 

 

 

Samowolne oddalanie się od grupy w trakcie wycieczek

50

Każdorazowo

11

 

 

 

Posiadanie, palenie papierosów, e- papierosów oraz zażywanie tabaki na terenie szkoły oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę

50

Każdorazowo

12

 

 

 

Posiadanie, spożywanie alkoholu na terenie szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę

150

Każdorazowo

13

 

 

 

Zażywanie, posiadanie, rozprowadzanie środków psychoaktywnych oraz nakłanianie do ich spożywania na terenie szkoły podczas zajęć organizowanych przez szkołę

150-200

Każdorazowo

14

 

 

 

Agresywne zachowanie

10-50

Każdorazowo

15

 

 

 

Używanie wulgaryzmów

5-50

Każdorazowo

16

 

 

 

Szkalowanie imienia szkoły, pracowników szkoły, koleżanek i kolegów (także w Internecie)

20-100

Każdorazowo

IV Inne

1

Przygotowanie i prowadzenie lekcji wychowawczych

10

Każdorazowo

 

 

 

2

Pomoc w przygotowaniu zajęć

5 -15

(Raz w semestrze)

W uzasadnionych sytuacjach

Fałszowanie dokumentów, zwolnień, oszukiwanie, plagiat

10-50

W uzasadnionych sytuacjach

3

Do dyspozycji wychowawcy (także za pochwały wychowawcy)

5- 25

Według uznania wychowawcy

Do dyspozycji wychowawcy ( także za upomnienia i nagany wychowawcy)

5-25

Według uznania wychowawcy

4

Do dyspozycji dyrekcji (także za pochwały dyrekcji)

10 -50

W uzasadnionych sytuacjach

Do dyspozycji dyrekcji (także za upomnienia i nagany dyrekcji)

10-50

W uzasadnionych syt.

 

 

IX. ZACHOWANIE SIĘ POZA SZKOŁĄ:

DOJAZDY DO SZKOŁY.

UCZEŃ MA PRAWO:
1) Do przyjazdu i odjazdu autobusem szkolnym zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy i planem zajęć,

UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

 1. Wsiadać do autobusu przed szkołą i na przystanku najbliżej swojego miejsca zamieszkania,

 2. Oczekiwać na autobus w wyznaczonym miejscu, zachowując się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego,

 3. Wykonywać polecenia opiekuna i kierowcy,

 4. Po wyjściu z autobusu czekać na odjazd i dopiero wtedy przejść na drugą stronę jezdni,

 5. Reagować na wandalizm w autobusie, zgłosić opiekunowi, nauczycielowi w szkole lub kierowcy wszelkie zachowania odbiegające od ustalonych zasad,

 6. Dbać o porządek w autobusie.

UCZNIOWIE NIE MOGĄ:

 1. Wsiadać i wysiadać na dowolnym przystanku.

 2. Przepychać się przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu.

   

X. ORGANIZACJA IMPREZ, ZABAW, WYCIECZEK

 • Zabawy i imprezy klasowe oraz szkolne powinny odbywać się w sposób zorganizowany, zgodnie z ustalonym na dany rok kalendarzem imprez szkolnych.

 • Uczniowie w czasie zabawy przebywają tylko w wyznaczonych salach i korytarzach.

 • Po zakończonej zabawie uczestnicy winni zostawić porządek w pomieszczeniach.

 • Godziny zabawy wyznacza Dyrektor Szkoły.

 • Uroczyste apele i akademie odbywają się wg opracowanych na te okazje scenariuszy.

 • Uroczystości szkolne, w szczególności rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, uczczenie ważnych rocznic, pasowanie na ucznia, powinny odbywać się z udziałem sztandaru szkolnego.

 • Wycieczki szkolne organizowane są przez nauczycieli – kierowników wycieczek

 • w czasie wycieczki obowiązuje regulamin wycieczki podany przed wyjazdem przez kierownika wycieczki

 • uczeń bez pisemnej zgody rodzica / opiekuna prawnego nie może wziąć udziału w wycieczce

   

 

XI. FORMALNE REGUŁY WSPÓŁŻYCIA W SZKOLE


1) Organizacja i zachowanie w czasie lekcji:
• Po dzwonku na lekcje uczniowie ustawiają się w parach przed klasą i w ciszy czekają na nauczyciela,
• Uczniowie po wejściu do klasy przygotowują książki, zeszyty i niezbędne pomoce do lekcji,
• Nauczyciel sprawdza obecność,
• Uczeń, który spóźnia się na lekcję, zgłasza się do nauczyciela i usprawiedliwia swoje spóźnienie,
• Uczeń odpowiada siedząc lub stojąc, wezwany - podchodzi do tablicy, mapy itp.
• Uczeń odpowiada po wskazaniu przez nauczyciela,
• Uczeń nie żuje gumy w czasie lekcji i zajęć dodatkowych,
• Nie trzyma na ławce butelek, ciastek, owoców itp. niebędących pomocami do lekcji,
• Uczeń nie nagrywa lekcji, nie robi zdjęć bez zgody nauczyciela,
• Nauczyciel w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na opuszczenie sali lekcyjnej przez ucznia np. do toalety;
• W czasie lekcji nie wolno odwracać się do kolegów i rozmawiać, wstawać z ławki i chodzić po klasie ( wyjątek inny sposób organizacji lekcji przez nauczyciela, w tym przypadku uczniowie stosują się do ustalonych przez nauczyciela zasad)
• Jeśli do klasy wchodzi osoba dorosła - wszyscy uczniowie wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela,
• Lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,
• Klasa jest zobowiązana zostawić po sobie porządek. Odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

2) Zasady zachowania w bibliotece i świetlicy określają odrębne regulaminy.

3) Nieobecności:

 • Nieobecność ucznia spowodowana jego udziałem w zawodach sportowych, konkursach, wycieczkach szkolnych oraz reprezentowaniem szkoły na zewnątrz zaznacza się jako usprawiedliwioną nieobecność szkolną – wpis frekwencji : obecny,

 • Nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych usprawiedliwiają rodzice lub prawni opiekunowie, pisemnie w terminie do 2 tygodnia (licząc od ostatniego dnia nieobecności),

 • Niedotrzymanie w/w terminu (licząc od ostatniego dnia nieobecności) jest jednoznaczne z nie usprawiedliwieniem danej nieobecności na zajęciach lekcyjnych,

 • Ucznia może zwolnić wychowawca klasy, nauczyciel, z którego lekcji uczeń chce się zwolnić lub nauczyciel, który prowadził ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia. Zwolnienie następuje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub dyrektora szkoły,

 • Godziny nieusprawiedliwione i spóźnienia maja wpływ na ocenę z zachowania (szczegółowe zasady zawarte są Regulaminie ustalania oceny z zachowania),

 • Wychowawca informuje rodziców o każdym przypadku wagarów ucznia,

 • W razie stwierdzenia złego samopoczucia ucznia nauczyciel lub wychowawca powiadamia telefonicznie o zaistniałej sytuacji rodzica (lub prawnego opiekuna) z prośbą o odebranie dziecka ze szkoły.

 • Jeżeli uczeń ulegnie wypadkowi na terenie szkoły nauczyciel, wychowawca postępuje według procedury postępowania w razie wypadku.

4) Kultura osobista:

 • Uczeń wita i żegna się z pracownikami szkoły, w tym czasie stoi i nie trzyma rąk w kieszeniach,

 • Uczeń na terenie szkoły powinien zachowywać się kulturalnie i nie hałasować,

 • Na terenie szkoły uczniowie nie noszą nakryć głowy,

 • Uczeń nie używa wulgaryzmów,

 • Uczeń nie popycha i nie bije kolegów, a także nie wykonuje obraźliwych gestów,

 • Uczeń nie obraża słownie innych, uczniów,

 • Uczeń nie zaśmieca terenu szkolnego i przyszkolnego, dba o środowisko naturalne

 • Uczeń nie biega po schodach, w szatni, na korytarzach i w salach lekcyjnych,

 • Uczeń nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów.

 

5) Strój szkolny i wygląd ucznia w szkole:

Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia. Wygląd ucznia w zależności od okazji będzie się różnił oraz będzie zgodny z niżej wymienionymi wymaganiami:

Strój codzienny:

 1. strój ucznia jest  czysty, estetyczny;

 2. kolorystyka stroju utrzymana jest w tonacji stonowanej lub pastelowej;

 3. bluzki, bluzy, swetry, koszule, kamizelki bez dużych napisów, niestosownych ilustra­cji i napisów propagujących treści zabronionych prawem;

 4. bluzki, bluzy i swetry bez dekoltów, zasłaniające brzuch i plecy;

 5. spódnice, sukienki o długości co najmniej nieco powyżej  kolan;

 6. spodnie długie, jednolite, o klasycznym kroju;

 7. w okresie letnim, stosownie do pogody, dopuszczalne są krótkie spodnie typu „ber­mudy” lub „rybaczki” o długości nogawek do kolan/ew.nieco nad kolano/, oraz bluzki, koszulki, koszulki polo z krótkim rękawem i niewielkim dekoltem;

 8. obuwie o podeszwie niepozostawiającej śladów na podłodze, spełniające wymogi bezpiczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność) i higieny (odpowiednia prze­puszczalność, waga i wyprofilowanie umożliwiające wielogodzinne użytkowanie w szkole);

 9. uzupełnieniem stroju może być dyskretna biżuteria.

 10. dozwolone jest używanie kosmetyków korygujących i maskujących w przypadku cery problematycznej.

 11. odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni.

 12. w budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy.

 13. fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor muszą mieć charakter naturalny. Długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.

 14. Obowiązuje bezwzględny zakaz farbowania włosów zarówno przez dziewczynki jak i chłopców.

 15. makijaż dopuszczalny jest tylko w formie delikatnego podkładu (cera wymagająca). Zakazuje się: malowania ust, oczu, stosowania pudrów i cieni do powiek.

 16. Malowanie paznokci dopuszczalne tylko lakierem bezbarwnym. Obowiązuje bezwzględny zakaz noszenia pomalowanych kolorowymi lakierami paznokci.

 

Strój galowy obowiązujący na uroczystościach szkolnych:

1.      strój dziewczęcy składa się z: białej bluzki (bez wzorów) zakrywającej ramiona i brzuch, ciemnych eleganckich spodni lub ciemnej spódnicy nie krótszej, niż do kolan;

2.      strój chłopięcy składa się z: białej koszuli (bez wzorów) i ciemnych długich spodni lub gar nituru;

3.      jeans nie jest eleganckim materiałem!

4.      uroczystości, na których obowiązuje strój galowy:

     -  rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

    -  Święta: 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja, Komisji Edukacji Narodowej, egzami­ny (również próbne), Pasowanie na ucznia.

    -  reprezentowanie szkoły na konkursach i olimpiadach (z wyłączeniem zawodów sporto wych),

    -  reprezentowanie szkoły w innych uroczystościach.

 

Strój uroczysty / elegancki:

 1. Strój elegancki zakładamy w czasie mniej formalnych uroczystości i imprez szkolnych (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, Wigilie klasowe i inne, gdy uczeń zostanie o taki strój poproszony)

 2. Strój elegancki składa się z: eleganckiej bluzki / sukienki, nie krótszej niż do kolana, spodni / spódnicy

 3. strój sportowy obowiązujący na zajęciach wychowania fizycznego składa się z koszulki i ciemnych spodenek sportowych lub elementów dresu sportowego oraz obuwia sportowego (inne­go niż obuwie szkolne);

 

Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, każdy pracownik szkoły ma prawo zwrócić mu uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń;

 1. wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w kwestiach spornych dyrektor szkoły;

 2. ocena zachowania   uwzględnia przestrzeganie regulaminu stroju ucznia;

 3. w przypadku, gdy strój ucznia nie będzie spełniał wymogów powyższego regulaminu wychowawca klasy zobowiązany jest do podjęcia decyzji zgodnych z procedurami postępowania zawartymi w statucie szkoły.

 

6) Telefony komórkowe i inny sprzęt elektroniczny

1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych.

· Przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny.

2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonów podczas przerw międzylekcyjnych tylko i wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i po otrzymaniu zgody od nauczyciela dyżurującego.

3. Dopuszczalne jest korzystanie z telefonu komórkowego podczas pobytu w świetlicy szkolnej – za zgodą jej opiekuna, zgodnie z przyjętymi normami społecznymi i etycznymi.

4. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonów lub innych urządzeń elektronicznych jest niedopuszczalne.

· Za złamanie zasad mogą być wyciągnięte konsekwencje ujęte w Statucie Szkoły.

5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

6. Za zgodą dyrektora szkoły na wniosek rodziców dopuszcza się korzystanie z tabletu lub innych urządzeń elektronicznych pełniących funkcję podręcznika szkolnego.

7. Uczeń może korzystać z tabletu bądź innego urządzenia elektronicznego tylko w celach edukacyjnych.

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność materialną za powierzony uczniowi sprzęt.

2. Zgoda na posiadanie w szkole urządzeń elektronicznych może być cofnięta, jeśli uczeń nie będzie korzystał z urządzenia umiejętnie i zgodnie z regulaminem.

3. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu i oddanie go do „depozytu” znajdującego się w sekretariacie szkoły.

Procedura odebrania sprzętu:

· po stwierdzeniu naruszenia w/w zasad przez ucznia nauczyciel zabiera aparat i do zakończenia danych zajęć edukacyjnych przechowuje go w klasie

· podczas przerwy międzylekcyjnej nauczyciel oddaje sprzęt do „depozytu” za pokwitowaniem (2 egzemplarze), w których powinny być zawarte następujące dane: imię i nazwisko ucznia, data zdarzenia, typ aparatu, imię i nazwisko nauczyciela oraz jego podpis.

· Nauczyciel przekazuje jeden egzemplarz pokwitowania uczniowi, kopia zostaje w sekretariacie

· aparat odbierają rodzice lub opiekunowie prawni ucznia po okazaniu pokwitowania

· wychowawca klasy udziela upomnienia uczniowi, który naruszył obowiązujące zasady i regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych oraz odnotowuje zdarzenie w dzienniku uwag.

 

XII. NAGRODY I KARY

 1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
• osiągnięcia sportowe,
• osiągnięcia w innych zawodach i konkursach,
• prace społeczne na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
• wzorowa frekwencja,
• wzorowe czytelnictwo.

 1. Rodzaje nagród:
  • rzeczowe (książkowe) wręczone przez dyrektora Zespołu Szkół na apelu lub na zakończenie roku szkolnego,
  • publikowanie imion i nazwisk wyróżnionych uczniów na tablicach szkolnych i stronie internetowej,
  • list pochwalny dla rodziców,
  • pochwała udzielona przez dyrektora Szkoły, na akademii i na ogólnym zebraniu rodziców.

 2. Uczeń może być ukarany za:

• nieprzestrzeganie postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły oraz naruszanie porządku publicznego, szkody za wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice;
4. Rodzaje kar:

• upomnienie udzielone indywidualnie przez wychowawcę,

• upomnienie lub nagana dyrektora Zespołu udzielona indywidualnie,

• Dyrektor Szkoły na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej może wystąpić do Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy uczeń nie uczęszczał na zajęcia lekcyjne przez 2 miesiące bez usprawiedliwienia, demoralizując zachowuje się w szkole, wszedł w konflikt z prawem i wyczerpane zostały wszelkie środki zaradcze podejmowane przez szkołę.

x) Kary wymierza wychowawca klasy lub dyrektora Szkoły.

 1. Uczeń, który został ukarany, a nie poczuwa się do winy, ma prawo w ciągu 7 dni odwołać się do dyrektora Szkołyza pośrednictwem samorządu klasowego lub uczniowskiego.

   

XIII. INNE WAŻNE USTALENIA

OGÓLNE ZASADY:

 1. Uczniowie nie mogą w czasie przerw i lekcji samowolnie opuszczać budynku szkoły( lub miejsca wyznaczonego przez nauczyciela), nawet w razie złego samopoczucia czy choroby

 2. Podczas trwania przerw śródlekcyjnych, o ile pozwala na to pogoda, uczniowie mogą przebywać pod opieką nauczyciela dyżurującego na kostce za szkołą ,

 3. Uczniowie samowolnie nie mogą wchodzić do pokoju nauczycielskiego,

 4. Po zakończonych zajęciach dydaktycznych nie mogą pozostawać na terenie szkoły bez opieki,

 5. Uczniów obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania środków szkodliwych dla zdrowia,

 6. Uczniowie przestrzegają przepisów bhp,

 7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste uczniów (w tym telefony komórkowe) oraz wierzchnie okrycia ( wierzchnie okrycie i obuwie pozostawiamy wyłącznie w szafkach) pozostawione na terenie szkoły,

 8. Wejście do sali sportowej możliwe jest tylko w obuwiu sportowym i pod opieką nauczyciela,

 9. W korytarzu zaplecza sali sportowej mogą przebywać wyłącznie uczniowie klas realizujących lekcje wychowania fizycznego

 10. Rodzice kontaktując się z nauczycielami nie mogą przeszkadzać w prowadzeniu lekcji, powinni umawiać się na spotkania (obowiązuje regulamin kontaktów)

 11. Obowiązkiem rodziców jest wspieranie i współdziałanie wychowawcze ze społecznością szkolną w celu wychowania absolwenta szkoły.

 

XIV. PRZEPISY KOŃCOWE


1) Każda zmiana regulaminu wymaga opinii Rady Pedagogicznej i zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły.
2) Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.

3) Regulamin powinien być podany do wiadomości członkom społeczności szkolnej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie Internetowej placówki.

 

Data dodania: 2022-10-27 12:55:36
Ilość wyświetleń: 238

“Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali"

Jan Paweł II

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook